شماره 1

 سال اول

ماهنامه راه راست

 آذر 1382

 دسامبر 2003


متن اين ماه با  Word

- نگاهي اجتماعي سياسي به منابع باز
- بدون نوآوري بدون مشتري   
- تقاضاي رايانه شخصي در
 . . .
- شركت هاي وابسته به بانك هاي دولتي
- روش و قلمروماهنامه
- پايانه هاي فروش با امضاي رقمي
- مديران ارشد اطلاعات
(CIO) . . .

- آيا هركس جايگزيني دارد ؟
- وقتي كه 100 ترابايت مورد نيازاست
- آي بي ام 10000 نفر براي منابع
. . .
- هزينه استفاده از پول الكترونيكي
- مرگ يونيكس

 


نگاهي اجتماعي سياسي به منابع باز (Open source )

وقتي عمليات اصلي شغل شما توسط برنامه هايي اجرا مي شود كه درون آن را نمي توانيد ببينيد، در آن صورت كنترل شغل خود را ازدست داده‌ايد! . . .                 

هزينه استفاده از پول الكترونيكي

در سال 2002 هزينه پرداخت شده به بانك ها در قبال استفاده از كارت هاي اعتباري و پس انداز شركت هاي" ويزا " و" مستركارت" بالغ بر 8/1 ميليارد دلار شده است. مبالغ ياد شده كه به صورت تخفيف از جيب فروشندگان خارج شده شامل شناسايي، پردازش، گزارشات و خدمات ديگر مي گردد . . .         

آيا هر كس جايگريني دارد ؟

روزي در دفتر كارم نشسته بودم و تراز آزمايشي شركت را مطالعه مي كردم كه يكي از مديران با حالتي دمق  وارد شده و خود را روي صندلي كنار ميزم انداخت و گفت كه مي خواهد تمام كارمندان وارفته و بي حال خود را اخراج كند . .       

شركت هاي وابسته به بانك ها و نامه وزير محترم اقتصاد

            در نامه ايي كه در روزنامه كيهان منتشر گرديد آقاي مظاهري وزير محترم اقتصاد و دارايي خطاب به مديران بانك هاي دولتي فرمودند كه از عضويت در هيئت مديره شركتهاي وابسته احتراز نمايند . از محتواي نامه چنين بر مي آيد كه . . .         

آي بي ام 10000 نفر براي منابع باز و خدمات آن استخدام مي كند

       تصميم آي بي ام در اكتبر 2003 براي استخدام ده هزار نفر در زمينه منابع باز ، خدمات و بخش هاي مياني نرم افزار خبرخوبي براي كاربران منابع باز بود . . .         

روش و قلمرو فعاليت ماهنامه

        "راه راست" در تمام حوضه هايي كه مديريت علمي و كارآمد، خصوصا مديريت فن آوري اطلاعات مي تواند مفيد واقع شود فعاليت خواهد كرد. ارتباط با فن آوري اطلاعات مي تواند غير مستقيم باشد يا بعد از مدتي برقرارگردد. مخاطبين ما تمام متخصصين و مديران در تمام سطوح جامعه بوده و قصد ما ارايه و دراختيار گذاري تجربه و دانش روز و در گردش مديران جامعه، با نگاهي ويژه به فن آوري اطلاعات به ديگر همكاران خود مي باشد . . .