آي بي ام 10000 نفر براي منابع باز و خدمات آن  استخدام مي كند

 

               

        تصميم آي بي ام در اكتبر 2003 براي استخدام ده هزار نفر در زمينه منابع باز، خدمات و بخش هاي مياني نرم افزار خبرخوبي براي كاربران منابع باز بود. خبر فوق گرايش آي بي ام در رشته "فا " و ميزان پولي كه در سال 2004 و بعد از آن خرج مي كند را مي رساند.

 

شركت تصميم خود را براساس خواسته مشتريان و ميل خود به ماندگاري در بازار استوار كرده است، براي سال هاي آينده مشتريان آي بي ام محصولات و خدماتي كه براستانداردهاي باز تكيه دارد واز دستگاه ها و سرمايه گذاري فعلي آنها بنحواحسن استفاده مي نمايد، درخواست مي كنند.

 

نيازهاي مشتريان در زمينه هاي فوق هنوز در سطح كلان مطرح نشده است اما ده هزار جايگاه شغلي براي استانداردهاي باز در زمينه سخت افزار و لينوكس و فن آوري هاي در سطح سيستم هاي متوسط در نظر گرفته شده. براي پيشبرد مطلب، آي بي ام مي خواهد كه فقط از كارمندان جديد استفاده كند نه تغيير شغل كارمندان قبلي و نه استخدام از ديگر شركت ها.

 

هنوز اخراج و بازنشستگي هم داريم.

 

اما استخدام جديد به معني عدم اخراج و بازنشستگي پيش از موعد نيست. آي بي ام فقط مي خواهد كه به نياز بازار و مشتريان جواب دهد و اين بدان معني است كه مشتريان چه مي خواهند و براي چه چيز در سال هاي آينده پول خرج مي كنند.

 

اينكه چه كساني مناصب فوق را اشغال خواهند كرد هنوزمبهم است. آي بي ام بعنوان مثال درهند و چين بدنبال كارمند بوده كه خود خبر بدي براي بيكاران آمريكايي است. با توجه به گرايش چندسال اخير آي بي ام در ارايه لينوكس روي مين فرم هاي بزرگ و ساير سخت افزارهاي خود به نظر مي رسد كه امواج لينوكس آبي بزرگ (سرخ و سياه جديد) را از پا در آورده است.

 

اگر آي بي ام سوار برموج لينوكس نشود احتمال دارد كه با ورشكستگي روبه رو شده يا مجبور به كوچك كردن يا فروش شركت شود چيزي كه از مرگ بدتر است.