پايانه هاي فروش  با "امضاي رقمي "  يا   " شناسايي موجود زنده " 

 

 

        

    يكي از ادارات دولتي آمريكا در حال بررسي روش هاي ايمن سازي تراكنش هاي رايانه اي در ادارات دولتي، بين مقاطعه كاران، هنگام عبور از مرزها، فرودگاه ها و موارد مشابه ديگراست. يكي از محصولات مورد نظر توليد شركت هايپركام" و "فرست ديتا" مي باشد. (First Data Corp. First aSuretee)

پايانه مورد نظر از دستگاه هاي ICE از شركت هايپركام استفاده مي كند. ابتدا يك نقشه رقمي از اثر انگشت تهيه نموده و يك عدد توليد مي كند كه  همراه طرحي از اثر ارسال نمايد. سپس اين شماره را با شماره حسابي كه روي نوار مغناطيسي كارت يا مدار مجتمع كارت و يا دستي وارد شده، تركيب مي نمايد.

نتيجه به دست آمده يك شماره "شخصي/ زيستي" ناميده شده و مي تواند در رايانه مشتري يا هر شخص ديگر نگهداري شود.

علاوه برشماره  شخصي/ زيستي  كه يك شخص حقيقي را شناسايي مي كند، سامانه فوق از امضاي رقمي براي اجازه ورود به پايانه، جزئيات تراكنش و ارسال شناسايي يستي استفاده مي كند  

. امضاهاي رقمي براي هر تراكنش يكتا بوده و توسط پايانه با استفاده از نوارهاي مجتمع كه توسط شركت "فرست ديتا" طراحي شده اند استفاده مي  شود.

شناسايي امضاي رقمي نياز به يك زوج كليدشخصي/عمومي  دارد. يك كليد شخصي براي ارسال كننده، و يك كليد عمومي براي دريافت كننده.  مدارهاي مجتمع شركت فرست ديتا كليدهايي دارندكه در هنگام ساختن مدار در آن قرار داده شده اند. اين روش نسبت به روش هاي ديگر كه يك ماجول امنيتي داشته و كليدها را توليد كرده و سپس در مدار مجتمع (قسمت صدور) قرار مي دهد، ترجيح دارد