بدون نوآوري بدون مشتري

 

       فيلسوف مديريت "پيتر دراكر" مي گويد:

 


" تجارت دو وظيفه اصلي دارد: بازاريابي و نوآوري؛ شركتي كه براي بدست آوردن و نگهداري مشتري سرمايه گذاري و تلاش نمي
كند، حتماً شكست مي خورد همانگونه كه اگرنتواند خود را با تغييرات وفق دهد".

اگرنتوانيم مشتريان وفادار و ثابت جذب كنيم از بدست آوردن مشتريان بالقوه نيز ناتوان خواهيم بود.

هرصنعتي نياز دارد كه تغييرات و نوآوري ها را با آغوش باز پذيرا شود، نه اينكه از آن بترسد؛ آينده شركت وابسته به رعايت آن است.