وقتي كه 100 ترابايت مورد نياز است

 

                موسسه "گارتنر" برآورد كرده است كه در سال 2004 موسسات بزرگ و مهم اقتصادي با اطلاعاتي حدود 30 برابر سه سال گذشته خود سروكار خواهند داشت. درسال 2005 موسسات معمولي غربي قادر خواهند بود (و بايد) كه با موفقيت 100،000 ميليارد بايت را مديريت كرده و از آن بهره برداري كنند

 

براي اينكه تصميمات صحيح بگيريد ، لازم است كه به صحت اطلاعات اطمينان داشته باشيد