مديران ارشد اطلاعات  (CIO) اركان مشاغل كوچك

 

                درگذشته مديران ارشد اطلاعات در راهروهاي 500 كمپاني (Fortune 500) برتر قدم مي زدند، اما اين موضوع در حال عوض شدن است .

مديران ارشد اطلاعات  (CIO) مسئول تنظيم گرايش و راهبرد فن آوري شركت هستند و بايد مطمئن شوند كه شركت به اهداف حرفه ايي خود دست مي يابد. قائم مقام موسسه "گارتنر" گروه تحقيق مشاغل كوچك و متوسط مي گويد : " ما شاهديم كه هرروزه نقش  (CIO) در سازمان هايي كه حدود 100 تا 499 كارمند دارند بيشتر جدي گرفته مي شود".

بسياري از مديران ارشد اطلاعات  (CIO) فقط به اين دليل منصوب شده اند كه سازمان  مربوطه مدت ها دچار مشكل بوده و از هيچ طريق ديگر قادر به حل آن نبوده است؛ به عبارت ديگر  (CIO) و نقش آن را در سازمان تحمل مي كنند و آن را به عنوان يك ركن قبول ندارند.

اما اكثر سازمان هاي كوچك، براساس بررسي گارتنر (سازماني با كمتر از 100 كارمند) هنوز شغل رسمي و جا افتاده اي براي مديريت اطلاعات ندارند.  ولي سازمان هايي با 100  تا  499 كارمند يا جايگاهي براي  (CIO) دارند و يا شخصي اين نقش را برعهده دارد. در سازمان هايي با 20 تا 99 كارمند نقش ادارات "فا" (فن آوري اطلاعات) كمتر بوده و كارمند آن مسئوليت هاي ديگري هم برعهده دارد.

بعضي از سازمان ها (مانند صنعت فولاد) نياز كمتري به فن آوري اطلاعات دارند اما سازماني مانند بيمه و بانكداري بقا و موفقيت خود را مديون استفاده موثر  انبوهي از اطلاعات دارند.

سازمان هاي كوچك معمولا به  (CIO)   امكانات كافي براي كار نمي دهند و يا او را در تصميم گيري هاي شركت داخل نمي كنند. بسياري از سازمان ها همين كه وب سايت داشته باشند و عكسي از ساختمان دفتر مركزي روي آن باشد(و گاهي هم عكس مديران) قانع هستند،‌ كاري كه در سال هاي گذشته و حتي اكنون انجام مي شود.

از طريق وب سايت عمومي و شبكه خصوصي، مشتريان، نمايندگي ها و دفاتر سازمان بايد بتوانند پرداخت هاي خود را انجام دهند، مشخصات و ارتباط خود را تعيين كنند ، از سامانه هاي سازمان ها استفاده نمايند، به اسناد عمومي دسترسي پيدا كنند و در مجموع احتياج به حضور در دفاتر سازمان نباشد.

براي ارائه سرويس غير حضوري و يا تحت وب بايد گردش كار سازمان، پاره ايي از شرح وظايف، فن آوري مورد استفاده و نگرش مديريت ارشد عوض شود(شايد با تغيير مديران!). تغييرات آن چنان بنيادي خواهند شد كه از ديد ناظر خارجي دو سازمان ديده مي شوند (قبل و بعد از تغيير). در سازمان هاي متكي بر فن آوري اطلاعات اين امر هنگامي به خوبي ممكن مي شود كه  (CIO)  در برنامه ريزي استراتژيك دخالت داشته باشد.

به عنوان مثال در شركت "بيمه سلينا" كه  170 كارمند و 65 ميليون دلار گردش مالي سالانه دارد بخش فن آوري اطلاعات 15 كارمند دارد. به عبارت ديگر حدود 10 درصد نيروي كار شركت در بخش "فا" (فن آوري اطلاعات) فعال است.

به گفته مدير فن آوري اطلاعات شركت سلينا سرمايه گذاري در "فا " و استفاده از آن نقش اساسي در سود آوري سازمان بازي مي كند و بدون آنها بازار را به رقبا واگذار مي كنيم. او مي گويد: "وقتي من شروع به كار كردم، شركت در فكر بود كه اينترنت و وب چه مي تواند انجام دهد. اما حالا استفاده از وب، صنعت بيمه و شركت ما را منقلب كرده است.  اكنون هركاري كه شركت هاي بزرگ انجام مي دهند مي توانيم انجام دهيم و هم پاي آنان در برابر مشتريان ظاهر شويم