تقاضاي رايانه شخصي دركشورهاي درحال توسعه

  

به گفته تايپه تايمز "تقاضاي رايانه شخصي در جهان سوم حدود نيمي از تقاضاي جهاني را تا سال 2006 تشكيل خواهد داد، تقاضا در سال 1999 حدود 20 درصد افزايش را نشان مي دهد، درحالي كه در سال 2006 اين مقدار از 4 درصد رشد برخوردار مي شود".

 

فروش در بازارهاي جديداحتياج به استراتژي تجاري متفاوتي خواهد داشت .

 

اغلب نياز است كه درباره پروژه هاي دولتي (كه حدود 90 درصد تجارت ايران را تشكيل مي دهند) تحقيق شود؛ نيازهاي بانك ها،  آموزشگاه ها و موسسات بررسي و پي گيري شود.

 خوب است كه هرسال نگاهي به لايحه قانون بودجه كه دولت به مجلس مي برد بياندازيم؛ اين نكته به خصوص براي مديران ارشد و مياني بازاريابي واجب است.