شماره 103
سال نهم

راه راست

خرداد1393
مه 2014

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


مدیریت فن آوری و فن آوری مدیریت در بانک‌های ایرانی
31خرداد1393   اکثر موسسات مالی و بانکهای ایرانی که بیش از 30 عنوان هستند، در مدیریت فن آوری و انطباق آن با شرایط روز و رقابتی عمل کردن مشکل دارند و مدیرانی که در صحنه مدیریت عامل یا هیئت مدیره و ... 

رییس و مرئوسی که جریمه میشود
31خرداد1393   در تمام زمان‌ها و مکان‌هایی که رییسی بوده و مرئوسی، این امکان هم وجود داشته که رییس از مرئوسش راضی نبوده و به طریقی بخواهد این نارضایتی را به او بفهماند. بطور معمول بصورت شفاهی آن نارضایتی بیان میشود. اما گاهی هم بصورت قهر، گاهی بصورت بیکاری و گاهی ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.