شماره 97
سال نهم

راه راست

آذر1392
نوامبر 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


پروازِ سود سپرده كوتاه مدت
30آذر92   واژه‌ي پرواز هم براي آن كم است. اگر كمي در شرايط افتتاح و حداقلِ مانده حساب و مانند آنها مسامحه كنيم، تقريبا همه‌ي بانك‌ها بيش از دو و تا سه برابر مقدار سال قبل، براي سپرده كوتاه مدت سود ميدهند...

تاثير تحريم و تورم بر كارآمدي نيروهاي انساني
30آذر92   تقريبي ميتوان گفت كه قدرت خريد نيروهاي فني و مهندسي در شهرهاي بزرگ كمتر از نصفِ ميزاني كه قبل از موج تحريم اخير كه بانك مركزي و نفت و كشتيراني و مانند آنها را در بر ميگيرد شده است ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.