تاثير تحريم و تورم بر كارآمدي نيروهاي انساني
30آذر1392

     تقريبي ميتوان گفت كه قدرت خريد نيروهاي فني و مهندسي در شهرهاي بزرگ كمتر از نصفِ ميزاني كه قبل از موج تحريم اخير كه بانك مركزي و نفت و كشتيراني و مانند آنها را در بر ميگيرد شده است.

     هيچ شركتي وجود ندارد كه بتواند اين تاثير را جبران كند و درآمد نيروهاي انسانيش را به نسبت آن زياد نمايد. حتي شركت خدمات انفورماتيك كه بيشترين دستمزدها را در صنعت فن‌آوري اطلاعات در شاخه بانكي تا حدِ دوبرابر ديگران ميدهد نيز قادر به جبران نيست.

     بنابراين شركتها ميمانند و تعدادي نيروي انساني ضرر ديده و ناراحت از بسياري چيزها كه لازم به گفتن نيست.

     تنها نكته‌اي كه باعث تسكين نيروها ميشود اين است كه اين ظلمِ جاسوس و نادان خواسته، به همه‌ي افرادي تعلق ميگيرد كه مانند خودشان هستند و بسياري از جهات آن، به تمام آحاد جامعه تعلق ميگيرد.
 

صفحه اول