شماره 86
سال هشتم

راه راست

دي 1391
دسامبر 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


شاپرك نيست، كرمي در پيله
10دي91   وقتي محصول يا خدمتي جديد از راه ميرسد كه سابقه و نمونه قبلي داشته است، همگي بر اين باوريم كه بايد مشكلات نسل قبل خود را برطرف كرده باشد و تعدادي خاصيت و ويژگي جديدتر نيز داشته باشد كه ...

كتك خورمان، مَلَس شده. رگ‌هاي غيرتمان ... شده
31دي91   زمان پيامبر اسلام و امامان شيعه اگر جنگي در مي‌گرفت يا نزاعي پيش مي‌آمد، با وارد آمدن خسارتي اندك يا كشته‌اي چند در يك جنگ بزرگ، يكي از دو طرف پا پس ميكشيد و به نحوي متاركه مي‌كرد. گاهي تسليم مي‌شد ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.