شماره 77
سال هفتم

راه راست

فروردين 1391
مارس 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


پوزهاي دور از دسترس مشتري را جمع آوري كنيم
10فروردین91   متاسفانه تعدادي از فروشندگان به بهانه‌هاي مختلف دستگاه پوز را دور  از دسترس مشتري قرار ميدهند و كارت را از مشتري گرفته و رمز را سوال ميكنند. اگر مشتري بخواهد كه دستگاه را نزديك بياورند، معمولا ...

شركت خدمات انفورماتيك چقدر قابل اتكا است؟
5فروردین91   با تمام احترامي كه براي همكاران ديگر قايل هستيم و تعامل سازنده و مثبت را توصيه و عمل مي‌كنيم، اتكاي شاپرك (كه به اصل و فرع آن اشكال وارد است) را به شركت مذكور به هيچ وجه مناسب و مفيد نمي‌دانيم...

درس‌هايي كه از ناراضيِ شركت اِنياك آموختيم
30فروردین91   در ايران شركتي وجود دارد كه ميتواند آبروريزي و فاجعه ملي درست كند. د ر ايران شركت‌هايي وجود دارندكه هم اكنون و از اين به بعد، ميتوانند آبروريزي‌ها و فاجعه‌هاي ملي درست كنند. در ايران هيچ بانكي ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.