شركت خدمات انفورماتيك چقدر قابل اتكا است؟
5فروردین1391

    با تمام احترامي كه براي همكاران ديگر قايل هستيم و تعامل سازنده و مثبت را توصيه و عمل مي‌كنيم، اتكاي فني و غير فني شاپرك (كه به اصل و فرع آن اشكال وارد است) را به شركت مذكور به هيچ وجه مناسب و مفيد نمي‌دانيم. نبايد بار يك گناه را (شتاب) با گناهي ديگر (شاپرك) سنگين‌تر كرد.

     شركت خدمات متاسفانه بعد از دو دهه فعاليت هنوز تحت سيطره سياسي-مديريتي دولت است كه سم مهلكي براي فن‌آوري و پيشرفت ميباشد. مشكلات اين شركت يك دوتا نيست كه بتوان آنرا طي يكي دو سال درست كرد. بهترين راه اينست كه اين شركت را بيش از اين توسعه ندهيم و كارهاي ديگر را از اساس درست بنا كنيم و راهي مستقل از شركت خدمات و شركت مادرش بپيماييم.

     كمتر از 5 سال از فعاليت قابل توجه شتاب ميگذرد ولي هنگام واريز يارانه، انتها و ابتداي ماه، پايان سال و مواردي كه بار شبكه 30 درصد زياد ميشود، براي خودش و براي ديگران مشكل درست ميكند. هنوز رابطه شفافي با بانك‌ها و پي.اس.پي.ها ندارد و آنها نماينده يا بازرسي ندارند كه در موارد اختلاف، سمت شتاب را بررسي و نظر بدهد و بايد هر چه شركت ميگويد بپذيرند. اين رابطه‌ي يك طرفه با تشكيل شاپرك دو برابر ميشود!

     آزموده را آزمودن خطاست.

صفحه اول