شماره 78
سال هفتم

راه راست

ارديبهشت 1391
آوريل 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


شركت دولتي شاپرك، پوز، م.ا.ل.ي.ا.ت
5ارديبهشت91   درست است كه ماليات بطور كلي به سود تعلق ميگيرد و به فروش يا درآمد، ربط مستقيم ندارد؛ اما در مواقعي كه اختلاف بروز ميكند، دستاويز بدي نيست. اما رابطه درست و درماني با سود ندارد. مميزان مالياتي هم ...

سلاطين وعده، بيكاري و كنكور ابدي
30ارديبهشت91   هر سال وعده ميدهند كنكور حذف ميشود و دوباره دبيرستانيهاي بدبخت را به پاي امتحان ميكشانند. در تمام دوران تحصيل كه ميتواند از شادترين لحظات زندگي انسان باشد، فشار روحي و جسمي امتحان را بر جوانان ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.