شماره 100
سال نهم

راه راست

اسفند1392
فوريه 2014

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


شركت شاپرك يا شارژك
15اسفند92   شركت شاپرك يا شركت شبكه الكترونيك پرداخت با كارت، آنچنان با سرعت و بي‌برنامه تاسيس شد كه وقت نكرد مشكلات شتاب را از جهت تغيير و بروز آوريِ مقررات و مدل مالي و تجاري برطرف كند. وقتي ...

تورمي براي تمام فصول
29اسفند92   پرداخت يارانه را ديديم كه باعث تورم شد. وقتي پول به هر نحوي فراوان شد، تقاضا زياد شد و تورم حادث شد. حال اگر به عده‌اي يارانه ندهيم و درصدي از مردم يارانه بگيرِ سابق را حذف كنيم، آنها براي جبران آن ...

آرامش و پيشرفت
28اسفند92   پيشرفت در آرامش حاصل ميشود. يا در آرامش، پيشرفت، بهتر حاصل ميشود. چيزي كه دولت جاري به آن پرداخته و از شلوغ بازي‌هاي دوره احمدي ن‍ژاد خبري نيست. تمام مديران دولت روحاني در پي آرام سازي ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.