شماره 98
سال نهم

راه راست

دي1392
دسامبر 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


چه بسیار گروه‌های کوچک که غلبه کردند بر گروه‌های بزرگ
30دي92   عبارت بالا ترجمه آیهای از قرآن است و به تغبیری میتواند انجام کارهای بزرگ توسط گروههای کوچک را نوید دهد. با توجه به وحدتی که بر سامانهها یا سیستمها، منظومهها و مجموعههای طبیعی و اعتباری ...

رايحه اميد و ميراث شوم
30دي92   پيروزي اعتدالِ مصلح، به كمك اصلاح طلبان و ميانه روهايِ تاريخ گرايان اسلامي (بخوانيد اصول گرايان فعلي)، رايحه‌ي اميد و حكومت تعقل را در جامعه پراكنده كرد. خدا را شكر كه قاليباف انتخاب نشد. وگرنه كشور را...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.