شماره 90
سال هشتم

راه راست

ارديبهشت 1392
آوريل 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


انتقال سه جانبه، هزينه و كارايي
30ارديبهشت92   در ايران، تقريبا هر خدمتي روي خودپرداز مجاز است، حتي اگر هزينه آن زياد و كارايي آن كم باشد. انتقال سه جانبه يكي از مصاديق آن است كه مورد تشويق كارشناسان و مديران مسول قرار گرفته است. ميزان خطا و زحمت ...

اول ساكت، سپس طلب كار
30ارديبهشت92   سپهر سياست در هر مرام و مذهبي آلوده و خراب ميشود. قدرت حكومت كردن، آنقدر شيرين است كه اندكي معصوم ميتوانند در مقابل وسوسه‌هاي شيطاني آن مقاومت كنند. بقاياي تاريخ تا كنون ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.