شماره 89
سال هشتم

راه راست

فروردين 1392
مارس 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


جاي خالي رگولاتور
30فروردين91   پايداريِ مقررات و قوانين، بنياد رقابت سالم است. لازم نيست كه حتما خوب يا بدون نقص باشند. كافي است كه پايدار باشند و تحت شرايط سياسي و اجتماعي دچار تغيير نشوند. در تغييرات، هميشه عده‌اي هستند كه از ...

سال سگي
30فروردين91   سال بدي بود. بوي تعفن از هر جايي به مشام ميرسيد. تعفن سياسي. تعفن اقتصادي. تعفن اجتماعي. تعفن مذهبي. تعفن سخنراني. تعفن خبري. تعفن مطبوعاتي. اما هنوز بعضي ميگفتند و ميگويند كه بد نيست! صبر كنيد.!. ميدانيد چرا؟


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.