شماره 88
سال هشتم

راه راست

اسفند 1391
فوريه 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


جاسوسي محسوس و معتمد سايبري
10اسفند91   از وقتي كه اينترنت بوجود آمد، يكي از دغدغه‌هاي سازمان‌هاي جاسوسي، ايجاد تشكيلاتي در حد وزارت‌خانه يا نيرويي هم قوه با نيروي زميني يا هوايي براي جاسوسي محسوس و معتمد سايبري بود. بعضي از كشورها در اين راه

مسولان و مقامات مظلوم
15اسفند91   اگر يك ايراني ببيند كسي در صف ايستاده، فوري بعد از او قرار ميگيرد و سوال ميكند كه چه ميدهند؟ اگر ببيند كه يكي در محلي اشغال ميريزد، او هم بدون رعايت حق همسايگي و رعايت انسانيت، در همان محل ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.