شماره 74
سال هفتم

راه راست

دي 1390
دسامبر 2011

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


شاپرك، معايب و ؟
10دي90   شاپرك چيزي مانند شتاب است اما فقط براي دستگاه‌هاي پوز بكار خواهد رفت. به عبارت ديگر شركت و بانك‌هايي كه دستگاه پوز نصب مي‌كنند، براي برداشت پول از حساب يا كارت بانك ديگر نياز به تماس با بانك ...

بخدا ما انقلاب نكرديم كه سانسور سياسي برقرار شود
5دي90   قبل از انقلاب فقط عده‌ي خاصي حق سخن گفتن و حضور در راديو تلويزيون و مطبوعات را داشتند. بقيه ايراني و شهروند نبودند و انگار كه حقي هم از منابع طبيعي و نفت و ماليات و غيره ندارند. حداقل چيزي كه مردم برايش ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.