سیاست مدار بی شرکت، اقتصاد دان بی کارخانه، بازرگان بی مغازه
۱۱مهر۱۳۹۵

      کابینه دولت آمریکا معمولا از بین مدیران اقتصادی و نفتی برگزیده میشوند و هر کدام دستی بر آتش اقتصاد، تولید و شرکت گردانی دارند. آنها را مجبور به فروش سهام خود نمی‌کنند یا رابطه مالکیتی آنها از هر چه دارند را قطع نمی‌نمایند. این افراد بعد از ترک سیاست ودولت بر سر کارهای قبلی خود میروند یا شغلی دیگر مشابه قبلی بر میگزینند.

نکته مهم اینست که سیاست اصولا برای اقتصاد و تولید و شرکتهای اقتصادی است و در اقلیتی از موارد است که غیر از این موارد باشد. اگر تقابل اقتصادی نیود، جنگ جهانی دوم بوجود نمی آمد. اگر مشکل نفتی و اقتصاد نفتی نباشد، آمریکا و انگلیس از منطقه خارج میشوند.

اما سیاست مداران ما شرکت دار نبوده‌اند و  مدیران اقتصادی دولت کارخانه‌ای موفق را اداره نکرده‌اند و مدیران بازرگانانی ما هم شرکت داری نکرده‌اند.

اگر چه عده‌ی زیادی بعد از کارآموزی در دولت به این امور مشغول شده‌اند یا از رانت اطلاعاتی استفاده کرده و در ضمن کار اقدام به تاسیس آن کرده‌اند اما آموزش ضمن خدمت کجا و استفاده از افراد حرفه‌ای کجا!

وقتی سومین قرارداد خودرویی ما هم نصیب فرانسوی‌ها و رنو میشود، ایران در ورطه وابستگی بیش از پیش به غرب فرو میرود. شرایط آنقدر بد و نا مناسب است که هر تازه کاری درک میکند که تا نیم قرن بعد هم ما کره جنوبی نخواهیم شد و به گرد چین هم نخواهیم رسید. خودروی خود ران ما هم از آزمایشگاه بیرون نخواهد رفت.

اگر میخواهیم موفق شویم باید دولت مردان ما از بخش خصوصی موفق و سالم بیرون بیایند. باید جریان ناسالم معکوس و وارونه فعلی که دولتی‌ها را به بخش خصوصی میفرستیم اصلاح کنیم.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com