انتخابات غیر قابل پیش بینی در ایران
۳۰دی۱۳۹۴

      موسسات آمار گیری در کشورهای غربی و آمریکا در اکثر موارد درست عمل میکنند. وقتی میگویند که مثلا اوباما با ۵۳ درصد در ایالت پنجم آمریکا برنده میشود، حداکثر چند دهم درصد فرق خواهد کرد. اما در ایران دیده ایم که نتیجه برعکس میشود!

در ایران حتی دیده ایم که با چند مناظره و مباحثه بین داوطلبان ریاست جمهوری، یکی از اوج به کف آمده و دیگری ازکف به اوج رفته است. یا در مواردی طرفداران یکی به سمت دیگری رفته اند.

علت اصلی را باید در بی ثباتی سیاست و سیاست مداران و تشکیلات سیاسی کشور دانست. ما از هیچ تشکیلات آبکی سیاسی هم برخوردار نیستیم. حزبی به معنای گروه اجتماعی نداریم که عضو گیری کند و تشکیلات درست نماید. احزاب واقعی، دبیر کل و مدیر کل و استاندار حزبی و از این قبیل دارندکه در ایران نایاب است. تشکیلات حزبی در هنگام انتخابات شکل میگیرد و تعداد اعضای آن به چند صد یا حداکثر به چند هزار نمی رسد.

ما به فرد رای میدهیم و افراد نیز هزار جور تغییر شرایط را متحمل میشوند. وعده هایی میدهند و اجرا نمی کنند. اصلا معلوم نمی شود که طرفدار کدام مکتب فکری هستند و چقدر پایبند آن میباشند و چه سوابق مثبت یا منفی در آن زمینه دارند.

افراد کابینه دولت بعدی در هیچ سطحی معلوم نیستند و گاهی نظراتشان با طرز فکر منتخب ملت فرق اساسی دارد! رییس جمهور ممکن است که خودش افرادی را مد نظر داشته باشد، اما با احتمال زیاد تغییر اساسی میکند که از احزاب سازمان یافته بعید است چنین رفتاری داشته باشند.

شاید به همین علت باشد که انتخابات غربی ها ماه ها طول میکشد و مناظره ها برگزار میکنند و تا هفت پشت نماینده را بررسی میکنند اما در ایران فقط یک هفته وقت دارند که تبلیغ کنند و خود را معرفی کنند!

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com