در غیاب کارمزد؛ بانک‌ها بر مدار سود سپرده و تسهیلات میگردند
31بهمن1393

      زمان آقای مظاهری، دولت مردی که در بانک مرکزی خانه کرد تا آنرا متحول کند، بحث کارمزدها تاحد زیادی داغ شد و بانکها به سمت آن سوق داده شدند.  اما بعد از آن، سیاست بانک مرکزی و وزارت اقتصادِ دوران مظاهری به فراموشی سپرده شد و اکنون بانکها هنوز بر مدار سود سپرده و تسهیلات میگردند.

سنت گرایی و تحجر به حدی است که با یکی دو رجل سیاسی اقتصادی، نمی توان تحول ایجاد کرد. اگر اکثریت مقامات بانکی ایران سنتی و قدیمی هستند، پس نباید از آنها انتظار کارمزد گرایی داشته باشیم. آنها عادت به جذب منابع و سپرده دارند و تسهیلات میدهند. به سپرده سود میدهند و از تسهیلات سود میگیرند.  دوران بعد از انقلاب، شاهد صادقی است بر مدعای ما. این موضوع در بانک مرکزی هم جاری است و سنتی فکر میکند.

برای ایجاد تحول نمی‌توان بر قدیمی‌ها تکیه کرد. عبارتی انگلیسی‌ها دارند با مذمون Run The Bank  و  Change The Bank که به معنای اداره بانک و تغییر  بانک است. آنها معتقدند کسی که بانک را اداره میکند و میچرخاند، نمی تواند آنرا عوض کند یا به عبارتی بهتر است عنصر دیگری را برای تغییرِ بانک مامور کنیم.

افراد نادری هستند که میتوانند در حین اداره یک شرکت، آنرا متحول نیز بنمایند. اگر از این افراد برخوردار نبودیم که اکثر مواقع نیستیم، بهتر است تغییر را بدست صاحب نظرانی دیگر بسپاریم.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com