تعامل با شرکت های غربی
31اردیبهشت1393

     برای بازاریابی در خارج از ایران احتیاج به بازرگانانی داریم که سرمایه و علم کافی داشته باشند. سایر موارد منوط به داشتن این دو مورد است و با داشتن ایندو بدست می آیند. در حال حاضر مردان بزرگ و مناسبی در ایران وجود دارند که میتوانند این کار را انجام دهند اما از چند چیز واهمه دارند.

     یکی از عوامل ترس، عدم ثبات مدیریتی و تعرفه های گمرکی است. همیشه این احتمال میرود که مجلس شورای اسلامی چیزی را بهانه کند و قانونی را وضع کند که سرمایه و زندگی بسیاری را تلف کند.

     دیگر عامل ترس، بانک مرکزی است که آن نیز تاخیر زیادی در تبیین استانداردها دارد. مقررات ناکامل ما آنقدر مشکل دارد که رقابت را تبدیل به فرصت طلبی کرده و قوانین بازار آزاد را نادیده گرفته است. وضع قوانینی مخالف با دنیا و منطق تجاری دنیا راه به جایی نمیبرد و باعث عقب نشینی تجار بزرگ میشود.

     اوضاع سیاسی بد است اما هنوز با دشواری قابل مدیریت است. هزینه هر کاری زیاد میشود ولی قابل انجام است. مهمترین عامل ثبات است که اگر ثبات باشد، حتی اوضاع بد هم قابل مدیریت میشود.

     اگر دولت و بخش نظامی بتواند بخش خصوصی را مطمئن کند که با آنها رقابت نمیکند و از بزرگ شدن آنها نمیترسد، و آنها را به طرقی که میدانیم و میدانند خانه خراب نمیکند، مردان و زنان و شرکتهای بزرگی هستند که میتوانند این کشور را از این وضع نجات دهند و برگ برنده سیاسی دست مردان سیاست بدهند. در غیر این صورت، خودشان نمیتوانند به تنهایی با مدیرانی که بر سر کار میگمارند، این مملکت را نجات دهند.
 

صفحه اول