يارانه بگيران و احراز هويت حضوري
28فروردين1393

     آمارِ عنوان شده توسط مقامات دولتي در مورد تعداد يارانه بگيران، حاكي از زيادتر بودن آنها از تعداد جمعيت ثبت شده كشور است! اگر تعداد تغيير و مرگ و مير را هم در نظر بگيريم، احتمال دارد كه نبايد اين تعداد يارانه بگير ميداشتيم. اما تاريخ نشان داده است كه صحبت‌هاي دوستان دولتي در بسياري از مواقع بدون حساب و كتاب بوده است. اگر تمام متغيرها را در نظر بگيرند، شايد آشفتگي چنداني وجود نداشته باشد.

     ولي اگر اين آمار درست باشد، با توجه به موارد زير، به نظر ميرسد كه براي نظام آماري مملكت بايد فكري كرد و سازمان‌ها و افرادي لايق و بدون تولرانس بر سر كار گماشت.
- در بانك‌ها، نمي‌توان به تعدادِ زياد، حساب غير واقعي با شماره مليِ افراد فوت كرده افتتاح كرد (اگر چه قابل شك و ترديد است). اما امكان دارد كه حساب‌هاي افتتاح شده‌يِ قبلي را كه صاحب آن فوت كرده است، همچنان باز نگهداشت. زيرا احراز هويت شخص با كارت ملي و شناسنامه، در شعب بانك صورت ميگيرد و تعداد اندكي خطا وجود دارد. در اين مورد نيز ميتوان شك و تعدادي را بررسي كرد. شايد سرِ نخي پيدا شود.
+ سازمان ثبت احوال، تعداد كمي خطا دارد و مافياي سازمان يافته اي ندارد كه صدها هزار و ميليونها شناسنامه و شماره ملي جعلي صادر كند. و انشاالله  كه حرف ما درست باشد.

     ميتوان سامانه‌اي براي كشف تقلب درست كرد كه از روابط و فرمول‌هاي علمي و تجربه‌هاي موفق صنعت رايانه استفاده كند و مواردي از تقلب و خطا را آشكار كند. اين فرمولها فقط آماري هستند و اطلاعات را بررسي مينمايند و به موارد بالا نمي‌پردازند.

     هزينه‌اي كه بابت اين كار صرف ميشود (حدود 2 ميليارد ريال)، كمتر از هزاران برابرِ تقلب و خطايي است كه صورت ميگيرد. به عنوان مثال اگر يك ميليون نفر خطا زدايي شود، هزينه صرفه جويي شده در يك ماه مبلغ 450 ميليارد ريال و 225 برابر هزينه سامانه كشف تقلب در يك ماه است! بديهي است كه طي ماه‌ها و سال‌هاي متوالي، صرفه جويي آن سر به فلك ميكشد.

     نكته آخر اينكه، تحت هر شرايطي به نظر ميرسد كه بايد به طريقي احراز هويت حضوري هر 6 ماه يكبار صورت بگيرد. بانك‌ها وقتي كه پرداخت حقوق بازنشستگي را با كارت مغناطيسي انجام دادند، از نزديك پي به لزوم اين كار بردند. براي اين كار شبكه بزرگي لازم است كه در صورت لزوم ميتوان از شعب بانك‌ها نيز مانند زماني كه كوپن‌ كالا داده ميشد، بعد از ساعت كار رسمي استفاده كرد.

     ميتوان از تطبيق اثر انگشت نيز استفاده كرد. اگر چه بررسي آن بسيار طولاني است و وقت بر است. اما ارزش تصحيح اطلاعات و جلوگيري از خطا را دارد.

صفحه اول