انتخاب اصلح در ماليه ايران
30مهر1392

     دولت روحاني اميدواريم كه به راه خاتمي نرود. از دو جهت. يكي اينكه در برابر اكثر فشارهاي متحجران و خرافه‌پرستان كوتاه آمد و تا آخر، زمام اموري را بدست گرفت كه در دستش ليز ميخورد و به سمتي ديگر ميرفت. در آن شرايط و شرايطي مانند آن، يا بايد رفت و يا بايد با تمام قدرت ماند. او نه رفت و نه قدرت داشت. نتيجه كار خاتمي با احمدي نژاد فرقي نكرد. جز اينكه احمدي نژاد با سربلندي رفت و او با خفت.

     آندو در يك موضوع هم روش بودند. بدنه‌ي ماليه ايران و ساير وزارت خانه‌ها و بانك مركزي و شركتهايش را با افراد روشنفكر و متخصصِ داراي اهليت و تجربه، پر نكردند! آن بدنه همان بود كه قبلا بود و به همان روشي رفت كه قبلا ميرفت!

     اگر روحاني ميخواهد كاري ماندگار انجام دهد و درختي پاك بكارد كه شاخه‌هايش به آسمان سر بر كشد، بايد بدنه‌ي وزارت خانه‌ها و ماليه ايران را بعد از بالاترين مقام اجرايي، تعويض و تنظيم نمايد. اين كار احتياج به يك معاونت مستقل دارد كه در كنار معاون اول كار كند. اين معاونت اگر بتواند كارش را درست انجام دهد، بيش از سايرين ميتواند براي مملكتِ نكبت گرفته‌ي ايران مفيد باشد.

صفحه اول