آن مرد با كليد عوضي آمد؟
20تير1392

     آمدن روحاني نه با برنامه ريزي بود و نه با حزب و حزب گرايي. به احتمال زياد، مردم از بغض يكي به ديگري راي دادند. همانطور كه به خاتمي راي دادند. زمان انقلاب هم از بغض شاه به اسلام راي دادند. اصلا اين مردم تا بحال روي تحزب را نديده‌اند كه بتوانند به طريقي ديگر عمل كنند! بنابراين باز اين مملكت روي خوشبختي را نخواهد ديد و فقط عده‌اي حاكم و تعداد زيادي قاچاقچي و عده‌اي بازاري از اين ميانه سود ميبرند. كاش ميگذاشتند جليلي رييس جمهور شود تا دوست دار، مدافعان و طرفداران او مملكت را به نابودي كامل بكشانند.

     مگر آلمانِ حاضر از خاكستر جنگ جهاني دوم بيرون نيامد؟ ولي مردم از ترس و وحشتِ او احتمالا به روحاني راي دادند! اما اين روحاني نيز اگر مانند خاتمي عمل كند، و از موضع قدرتي كه بدست آورده است استفاده نكند، لعنت خدا و خلق خدا را بدست مي‌آورد. يا بماند و درست رفتار كند؛ يا برود و مملكت را به جليلي بسپارد.

صفحه اول