خودپرداز سيار، سودآور يا متضرر
30بهمن1391

     هزينه خودپردازهاي ايران با زياد شدن ارزش دلار زياد شده است. عمده‌ي اين هزينه‌ها، استهلاك سرمايه، استهلاك دستگاه، سود سرمايه گذاري، تورم سالانه و هزينه نگهداري است. در خودپردازِ سيار، هزينه‌ي سير و هزينه‌ي نگهداري كاميونِ حامل نيز به مجموعه هزينه‌ها اضافه ميشود.

     درآمد خودپرداز قبلا 1.15 درصد از مبلغ دريافت شده بود كه با رندي بانك مركزي به 85 صدم درصد از مبلغ دريافت شده تقليل داده شد. تقليلي كه با هيچ عقل سليمي جور در نمي‌آيد. اين تصميمها است كه نا امني اقتصادي ايجاد ميكند و فاتحه بخش خصوصي را ميخواند. هيچ خدمتي بيش از ناامني اقتصادي به دشمنان ايران سود نمي‌رساند.

     قيمت خودپرداز در حال حاضر با توجه به كليه هزينه‌ها حداقل 400 ميليون ريال و حداكثر 520 ميليون ريال با توجه به ميزان خدمات و تعداد سالهاي ضمانت است.

     اگر بانك‌ها و سرمايه گذاران اين رشته، يك بار ديگر به تجديد ارزيابي بپردازند و هزينه‌هايشان را با درآمدشان مقايسه كنند، قطعا پي ميبرند كه بدون سيار بودن خودپرداز، ديگر سودي در اين ميان وجود ندارد. با سيار شدن خودپرداز، هزينه‌ها بسيار زيادتر شده و بانك يا شركت خصوصي متضرر ميشود.

     نكته ديگر اينست كه بانك‌ها بايد دستگاه پوز را گسترش دهند و از گسترش خودپرداز بپرهيزند. راه اندازي خودپرداز در كاميوني در نزديكي مناطق مصرف، چيزي جز مخالفت و نابودي سامانه پوز نيست كه بسيار ارزان‌تر از خودپرداز تمام ميشود.

صفحه اول