هزينه شكمشان را مردم بايد تامين كنند نه درآمد نفتي
20آذر1391

     وزير محترم! اقتصاد بعد از 8 سال در روز 23 آذر فرمايش كردند كه "هزينه خدمات را مردم بايد تامين كنند نه درآمد نفتي". ظاهرا يادشان رفته است كه شعار دولتشان اين بود كه نفت را سرِ سفره مردم مي‌آورند. اين دولت با اين شعار كه نه تنها هزينه خدمات مردم را با نفت تامين ميكند، بلكه شكمشان را هم با همين نفت پر ميكند، به ميدان آمد. ابتداي انقلاب، آب و برق و تحصيل و بعضي چيزهاي ديگر هم قرار بود مجاني باشد!

     ايران شده است، آموزشگاهِ در حال كار، براي دولت مردان بي كياست و بي سياست. با شعارهاي عوام فريب و بوق و كرناي سرسام آور به ميدان مي‌آيند و با حمايت به كرسي رياست مي‌نشينند. اين سياست مردانِ بي‌حزب و بي‌پشتوانه و بي‌علم، در انتهاي يادگيري، جايشان را به عده‌اي بدتر از خود ميدهند و اين كشور هر روز پَسرفت ميكند.

     كاش اينها را بعد از پايان كارشان صادر يا تبعيد ميكرديم و رويشان را ديگر نمي‌ديديم يا ميمردند و خداوند جهنم را با آنان پر مينمود. الهي آمين. اگر هيچ كدام از اينها نشد، حداقل آنها را در حصر خانگي قرار دهيم تا جاي ديگري را خراب نكنند.

صفحه اول