شماره 70
سال ششم

راه راست

شهریور 1390
اوت 2011

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


که عشق آسان نمود اول
1شهریور90   بهترین راهی که برای بانک داریِ الکترونیکیِ متمرکز در ایران میتوانستیم بپیماییم، استفاده از تولید داخل و مهندسین نرم افزاری داخلی بوده وهنوز هم میباشد. دلایل بسیاری دارد که می توان به بعضی از مهمترین آنها ...

جایی در صنعت نرم افزار جهانی نداریم
31شهریور90   صنعت رایانه در شاخه نرم افزار به دلیل نیاز به پیشینه و زیر ساختِ بسیار، هرگز در ایران موفق نبود و نخواهد بود. همین صنعت ماشین سازی را در نظر بگیرید. می گویندکه احتیاج به حدود 3000 رشته متفاوت ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.