مالیات بیشتر بر ارزش افزوده یا بهتر بگوییم بر مصرف
14خرداد 1390

     اسم غلط اندازی را برای این کار انتخاب کرده اند. شاید به این علت که مصرف کننده که معمولا قشر ضعیف جامعه است را اغفال یا مدتی سرگرم کنند. برای سال 1390 مالیات بر مصرف به میزان 4 درصد که یک درصد بیش از سال قبل است تعیین شد.

     این به معنای گران شدن هر چیزی است که خرید و فروش میشود حتی طلای بانک مرکزی! بنابراین دولت به دست خود گرانی و سردرگمی ایجاد می کند.

     متاسفانه دولت های اخیر ایران بدون تخصص کافی پا به میدان گذاشته و بدون هیچ سابقه کار حزبی و تشکل اقتصادی هستند. نه ایده پرداز دارند و نه کاری چند ساله و دراز مدت روی مملکت داری و اقتصاد کلان کرده اند. آنچه مردم به آن رای داده اند، بوق و کرنایی ده پانزده روزه است که کارش تخریب و حال گیری است نه روش علمی و انتخاب بهترین برنامه در زمینه های اقتصادی، بانکی، بین المللی، صنعتی و غیره!

     در زمینه تولید و صنعت باید متخصص بود و زیر و بم اَنرا شناخت تا بتوان از آن مالیات حقه ملت ایران را ستاند. بدون کار علمی، تشکیلاتی و حزبی، کاری مهم صورت نمی گیرد و فقط این مردم آسیب پذیر هستند که می توان از آنها مالیات گرفت.

صفحه اول