این همه هزینه برای چیست؟
9دی1388

     هر انسانی که حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران را مشاهده و هزینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دینی و اعتباری که توسط حکومت انجام میشود را ببیند، فکر میکند که چه چیزی یا چه کسی است که این قدر ارزش دارد یا چه چیز است که آنها پنهان میکنند و نمیخواهند به مردم معترض بدهند؟

بعضی از هزینه‌ها به قرار زیر هستند:
- بر باد رفتن آبروی جمهوری اسلامی ایران نزد جهان و جوانان ما و مردم
- بر باد رفتن آبروی امام خمینی و زحمات او نزد جهان و جوانان ما و مردم
- بر باد دادن زحمات شهدای شیعه
- بر باد رفتن آبروی اسلام شیعه و دچار شدن به عواقب دوران اسکولاستیک
-  قهر کردن قشر تحصیل‌کرده و روشن فکر جامعه و دانشگاهی
- پذیرفتن اتهام سنگین تقلب در انتخابات بدون توان قانع کردن مردم
- یکطرفه کردن 8 کانال تلویزیون و 7 کانال رادیو و چند کانال ماهواره و کشتن حق مخالفان در استفاده از مالیات پرداختی بابت آنها
- هزینه کردن رهبری برای دفاع از کسی که هیچ دست راستی شناخته شده‌ای حاضر به دفاع  از او نیست
- خاموشی اکثر مراجع تقلید و انتقاد شدید اقلیت آنها (فقط یک یا دو مرجع از خیل عظیم آنها موافق بودند)

آنچه مخالفان می خواهند:
- اجرای قانون اساسی برای یک راه پیمایی ساده در سکوت
- آزادی بیان عقیده سیاسی بدون توهین طرف دیگر و به زندان افتادن

به راستی اگر در انتخابات ریاست جمهوری تقلب نشده بود، چقدر هزینه‌ی برگزاری یک انتخابات دیگر بود؟ اگر ادعای حکومت درست بود و 63 درصد رای آورده بود، با یک انتخابات دیگر باز هم رای می‌آورد و جایگاه خود را با قدرت تثبیت میکرد و هم طرف مقابل را با خفت سر جایش مینشاند و دهان او را میبست و هم در جهان خود را سربلند میکرد. درحالی که الان در تمام جهات خلاف این است و هزینه‌ی بسیاری را تحمل کرده و هر روز باید بیشتر تحمل کند. به راستی این چه چیزی  یا چه کسی است که ارزش دارد این همه هزینه برایش بشود؟