آخرين آمار از ارتباط زميني بانك‌ها


     ظاهرا شركت مخابرات ايران قلوه سنگ پيشنهادي ما را قورت داده و در زمينه تحويل خطوط زميني شبكه بانكي متحول شده و از ابتداي سال 86 تعداد زيادي به بانك‌ها تحويل داده است.  به عنوان مثال بيش از 1300 خط! فقط به بانك ملي كه از همه عقب‌تر بود تحويل داده. تلاش و هماهنگي‌هاي كار گروه مربوط در شبكه بانكي نيز تاثير زيادي داشته ولي از حق نيز نبايد گذشت كه همت خود آنها علت اساسي مي‌باشد. نقاط دايري از ابتداي فعاليت كار گروه شبكه بانكي حدود 6500 بوده و نقاط باقي مانده حدود 5000 خط ديگر است. در هر صورت خدا قوت گفته و از او مي‌خواهيم كه تا آخر سال 86 كليه نيازهاي بانكي بر طرف شده و عرضه بيش از تقاضا باشد. ناگفته نماند كه غير از بانك‌ها، موسسات مالي و غير مالي ديگري نيز مشتري شركت مخابرات هستند و خطوط زيادي نيز براي آنها داير مي‌گردد.

     ارتباط ماهواره‌اي بانك‌ها نيز بيشتر از قبل شده و از آخرين فن‌آوري مطرح روز بهره مي‌برند. البته با توجه به قيمت تقريبي هر ايستگاه زميني كه حدود 250 هزار تومان در ماه در حال حاضر براي مشتري تمام مي‌شود، شايد ارزش داشته باشد كه براي بعضي از شعب نيز ايستگاه ماهواره نصب شود. 

     از خصوصي شدن بانك‌ها خبر چنداني نيست. اگر هم خصوصي شوند به احتمال زياد چندان فرقي با قبل از دولتي بودن نخواهند كرد. بنابراين خوب است فروشندگان و خريداران به اميد بهار ننشينند و نقد حال را طلب كنند. در ادامه به يك جدول آماري توجه نماييد كه به ترتيب تعداد مكان‌هاي داير شده است:

آمار ارتباط زميني بانك‌ها تا 1 / 5 / 86
به ترتيب تعداد مكان‌هاي داير شده تا كنون

ترتيب نام بانك تعداد مكان‌هاي
داير شده
تعداد مكان‌هاي
درخواست شده
درصد داير شده
از كل درخواست
سهم داير شده
از كل داير شده
1 ملت 2443 2634 75 / 92 2 / 21
2 تجارت 1908 2370 51 / 80 5 / 16
3 سپه 1724 1854 99 / 92 1 / 15
4 ملي 1423 2835 19 / 50 3 / 12
5 صادرات 1192 3504 02 / 34 3 / 10
6 رفاه 1113 1165 54 / 95 6 / 9
7 مسكن 1054 1082 41 / 97 1 / 9
8 پست بانك 313 432 45 / 72 7 / 2
9 كشاورزي 211 932 64 / 22 68 / 2
10 پاسارگاد 87 109 82 / 79 8 / 0
11 پارسيان 57 143 86 / 39 5 / 0
12 توسعه صادرات 50 65 92 / 76 4 / 0
13 كارآفرين 42 58 41 / 72 3 / 0
14 صنعت و معدن 41 43 35 / 95 3 / 0
15 سامان 38 57 66 / 66 3 / 0
16 اقتصاد نوين 33 157 02 / 21 3 / 0
17 سرمايه 0 1 00 / 0 00 / 0
- جمع 11729 17550 --- 00 / 100

     اگر تعداد داير شده را در نظر بگيريم، بانك ملت هنوز با فاصله زيادي اول است. و اگر درصد داير شده از كل درخواست شده را در نظر بگيريم بانك مسكن اول است. البته جهت سنجش كارايي براي بانك‌هاي بزرگ يا تعداد زياد، درصد داير شده از كل درخواست شده بهترين محك است. به عنوان مثال بانك مسكن حدود 98 درصد، بانك رفاه حدود 96 درصد و بانك سپه حدود 93 درصد از ارتباطات مورد نظر خود را دريافت كرده‌اند.

     خوشبختانه بانك ملي با 50 درصد دايري و بانك صادرات با 34 درصد دايري رشد چشم گيري داشته‌اند و در ماه‌هاي آتي بيشتر نيز مي‌شوند. داير شدن اين خطوط داراي مزاياي زيادي براي بانك است و مي‌تواند انواع خدمات متداول شبكه اينترنت و اينترانت را روي آن برقرار نمايد. بانك‌هاي كوچك خطوط مورد نياز خود را اوايل كار تحويل گرفته‌اند يا در صورت لزوم از ماهواره استفاده كرده‌اند و مشكل چنداني از ابتداي كار خود نداشته‌اند. چند بانك بزرگ اول به ترتيبِ درصد داير شده از كل درخواست شده‌يِ‌ آن بانك به قرار زير هستند:

آمار ارتباط زميني چند بانك‌ بزرگ اول
به ترتيب درصد داير شده از كل درخواست آن بانك

ترتيب نام بانك تعداد مكان‌هاي
داير شده
تعداد مكان‌هاي
درخواست شده
درصد داير شده
از كل درخواست
سهم داير شده
از كل داير شده
1 مسكن 1054 1082 41 / 97 1 / 9
2 رفاه 1113 1165 54 / 95 6 / 9
3 سپه 1724 1854 99 / 92 1 / 15
4 ملت 2443 2634 75 / 92 2 / 21
5 تجارت 1908 2370 51 / 80 5 / 16
6 پست بانك 313 432 45 / 72 7 / 2
7 صادرات 1192 3504 02 / 34 3 / 10
8 كشاورزي 211 932 64 / 22 68 / 2

    خطوط داير شده از يك سال قبل تا كنون رشد خوبي داشته و در طول يك سال 6500 خط داير كرده‌اند و اگر به همين منوال ادامه يابد قطعا تا انتهاي سال 86 ديگر تقاضاي مهمي از سوي بانك‌ها بر زمين نخواهد ماند. جا دارد كه به كار گروه بانكي مربوط و دست اندر كاران شركت مخابرات تبريك بگوييم. در ادامه جدول تفاوت و رشد خطوط داير شده را ملاحظه فرماييد:

رشد ارتباط زميني بانك‌ها از 1 / 6 / 85 تا 1 / 5 / 86
به ترتيب تعداد مكان‌هاي داير شده تا 1 / 5 / 86

ترتيب نام بانك داير شده تا
1 / 5 / 86
داير شده تا
28 / 12 / 85
داير شده تا
1 / 6 / 85
تعداد مكان‌هاي
درخواست شده
1 ملت 2443 1962 1558 2634
2 تجارت 1908 1554 772 2370
3 سپه 1724 1458 1187 1854
4 ملي 1423 101 0 2835
5 صادرات 1192 247 40 3504
6 رفاه 1113 1097 876 1165
7 مسكن 1054 898 480 1082
8 پست بانك 313 285 0 432
9 كشاورزي 211 - - 932
10 پاسارگاد 87 62 0 109
11 پارسيان 57 52 48 143
12 توسعه صادرات 50 41 0 65
13 كارآفرين 42 32 23 58
14 صنعت و معدن 41 10 33 43
15 سامان 38 35 31 57
16 اقتصاد نوين 33 21 0 157
17 سرمايه 0 0 0 1
- جمع 11729 7855 5048 17550