آمريكاي لاتين و كارت‌هاي بانكي


     فرهنگ و نوع مصرف كارت‌هاي بانكي در هر كشوري و حتي منطقه‌اي از جهان به گونه‌اي خاص است. ممكن است برخي از كشورها كارت اعتباري را بيشتر مصرف كنند و در برخي ديگر كارت نقدي را. بعضي بيشتر پول دريافت مي‌كنند و بعضي بيشتر خريد مي‌نمايند. ميزان مصرف بعضي كشورها زياد است و بعضي كم.
     اطلاع از نوع مصرف و الگو برداري يا كسب تجربه ديگران كاري مفيد است. در اين مقاله نمونه كوچكي از آمريكاي لاتين را در سال 2006 ذكر مي‌كنيم. چند بانك اول در كشور خود به ترتيب ميزان خريد و دريافت پول نقد به شرح جدول زير مي‌باشند. بانك‌هاي ديگري هم بودند كه از بعضي از بانك‌هاي ذكر شده در كل منطقه جلوتر بودند اما قصد ما ارايه نمونه از هر كشور است.

آمار مصرف كارت‌هاي بانكي در چند كشور آمريكاي لاتين در سال 2006
بانك
كشور
كل مبلغ
ميليارد دلار
مقدار خريد
ميليارد دلار
دريافت پول
ميليارد دلار
تعدادكل كارت
ميليون عدد
ميانگين كل
در هر كارت
دلار
ميانگين خريد
در هر كارت
دلار
بي.بي.وي.اي بانكومر
مكزيك
9 / 55 7 / 9 2 / 46 9 / 18 956 2 513
يوني بانكو
برزيل
7 / 20 7 / 7 13 2 / 17 203 1 446
بانكو دِلا پراوينسيا
آرژانتين
4 / 6 98 / 0 4 / 5 3 / 2 755 2 422
بي.بي.وي.اي
كلمبيا
8 / 3 41 / 0 4 / 3 5 / 1 459 2 266
بانكو دِ كرديتو
پرو
3 / 2 68 / 0 6 / 1 3 / 2 444 1 288

     همانطور كه مشاهده مي‌شود دريافت پول نقد حدود 80 درصد از مبلغ كل را تشكيل مي‌دهد. در مجموع، مكزيك و بزريل بيشترين تعداد بانك و كارت و مبلغ را دارند كه تعدادي از بانك‌هايشان ذكر نگرديد.

     در مجموع 591 ميليارد دلار مبلغ كل مصرف در سال 2006 بود كه شامل دريافت پول نقد و خريد مي‌گردد. چهار شركت ويزا، مستركارد، امريكن اكسپرس و داينرز كلاب 355 ميليون كارت صادر كردند كه 20 درصد بيش از سال 2005 بود. اما سهم ويزا و مستركارد حدود 348 ميليون عدد بود كه 98 درصد از كل را تشكيل مي‌دهد. تعداد تراكنش‌هاي خريد به 75 / 4 ميليارد عدد بالغ شد.

     آمريكاي لاتين 5 / 3 درصد از سهم جهاني ويزا و 2 / 4 درصد از سهم جهاني مستركارد را براي مبلغ خريد در سال 2006 تشكيل مي‌دهد و براي تعداد تراكنش‌هاي خريد 5 / 6 درصد از سهم جهاني ويزا و 4 / 6 درصد از سهم جهاني مستركارد را تشكيل مي‌دهد.