كارمزد پذيرندگان كارت‌هاي بين‌المللي


     مقدار متوسط كارمزد پرداخت شده در سال دو هزار و شش ميلادي 71 / 1 درصد از ميزان فروش توسط كارت بانكي بود. كارمزد مذكور شامل تمام هزينه‌هاي مستقيم و جانبي اين خدمت بود. كارمزد پرداختي توسط فروشندگان آمريكايي كمتر از 57 ميليارد دلار شد كه نسبت به سال دو هزار و پنج كمتر از 17 درصد رشد داشته است كه مطلوب شركت‌هاي عرضه كننده اين خدمت است. طبق معمول كارمزد كارت اعتباري امريكن اكسپرس بيشترين بود و بعد از آن كارت اعتباري مستركارد، كارت اعتباري ويزا، كارت اعتباري ديسكاور، كارت نقدي ويزا و كارت نقدي مستر كارت قرار داشتند.  فروشندگان آمريكايي از سال دو هزار تا كنون 200 ميليارد دلار براي پرداخت با كارت كارمزد داده‌اند. جدول زير خلاصه خريد و ميزان كل پرداختي در سال‌هاي مختلف است:

كارمزد پذيرندگان آمريكايي

در سال دو هزار و شش

سال
دو هزار
كارمزد
ميليارد دلار
مقدار خريد
ميليارد دلار
01 25 1685
02 29 1852
03 35 2059
04 39 2258
05 49 2651
06 57 3025