فرمول جديد سود وام‌ها در بانك‌هاي خصوصي و دولتي


     با توجه به اينكه در حال حاضر نحوه محاسبه سود تسهيلات اعطايي در بانك‌هاي خصوصي و اكثر بانك‌هاي دولتي متفاوت است و به قرار اطلاع شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اخيرا نحوه محاسبه سود بانك‌هاي خصوصي را مورد تاييد قرار داده‌اند و احتمال دارد بانك‌هاي دولتي نيز موظف به استفاده از فرمول محاسبه سود بانك‌هاي خصوصي گردند، ذيلا ضمن ارايه فرمول‌هاي مورد استفاده در بانك‌ها، دو جدول مقايسه‌اي جهت اطلاع درج گرديده است. با اين توضيح كه فرمول محاسبه سود در بانك‌هاي خصوصي و نحوه محاسبه سود در اين بانك‌ها مورد تاييد كارشناسان ذيربط مي‌باشد و بانك‌هاي دولتي در حال حاضر سود كمتري نسبت به سود واقعي از وام گيرندگان دريافت مي‌نمايند. 

     فرمول محاسبه سود و قسط در بانك‌هاي خصوصي به قرار زير است:

     فرمول محاسبه سود و قسط در بانك‌هاي دولتي به قرار زير است:

     معادل سازي نرخ سود بانك‌هاي خصوصي و اكثر بانك‌هاي دولتي راه گشاي دانستن تفاوت اين دو فرمول است. جدول زير اين كار را به اختصار انجام مي‌دهد:

معادل سازي نرخ سود بانك‌هاي خصوصي و اكثر بانك‌هاي دولتي
مدت وام نرخ سود بانك‌هاي
 
خصوصي
معادل نرخ سود در
اكثر بانك‌هاي دولتي
20 سال
240 قسط
17
14
12
1 / 25
76 / 19
35 / 16
10 سال
120 قسط
17
14
12
53 / 21
12 / 17
31 / 14
5 سال
60 قسط
17
14
12
32 / 19
58 / 15
17 / 13
3 سال
36 قسط
17
14
12
39 / 18
94 / 14
69 / 12

     توضيح با ذكر يك مثال:
سود و قسط يك وام 20 ساله (240 قسط ماهانه) با هر مبلغ و با نرخ سود 1 / 25 درصد در بانك دولتي مساوي با سود و قسط وام مشابه با نرخ 17 درصد در بانك خصوصي مي‌باشد و بر عكس.

     براي مقايسه بهتر و سريعتر چندين مثال رايج را با توجه به تقليل احتمالي نرخ سود در سال 1386 در جدول زير خلاصه مي‌نماييم:

جدول مقايسه سود و قسط وام‌ها در بانك‌هاي خصوصي و اكثر بانك‌هاي دولتي
مدت وام مبلغ وام نرخ سود سود در بانك‌هاي خصوصي سود در بانك‌هاي دولتي قسط در بانك‌هاي خصوصي قسط در بانك‌هاي دولتي
20 سال
240 قسط
ماهيانه
100
ميليون
ريال
17%
14%
12%
240 032 252
040 445 198
640 260 164
333 708 170
333 583 140
000 500 120
801 466 1
521 243 1
086 101 1
951 127 1
430 002 1
750 918
10 سال
120 قسط
ماهيانه
17%
14%
12%
240 557 108
680 319 86
080 165 72
333 708 85
333 583 70
000 500 60
977 737 1
664 552 1
709 434 1
569 547 1
527 421 1
500 337 1
5 سال
60 قسط
ماهيانه
17%
14%
12%
480 115 49
500 609 39
700 466 33
333 208 43
333 583 35
000 500 30
258 485 2
825 326 2
445 224 2
805 386 2
722 259 2
000 175 2
3 سال
36 قسط
ماهيانه
17%
14%
12%
792 349 28
468 039 23
516 571 19
333 208 26
333 583 21
000 500 18
272 565 3
763 417 3
431 321 3
787 505 3
314 377 3
666 291 3

     اما اگر فرمول جديد هم در بانك‌هاي دولتي پياده نشود، بانك‌هاي خصوصي همانند قبل عمل خواهند كرد. اما اگر فرمول جديد در بانك‌هاي دولتي پياده شود، تكليف آن همه شعار و ... چه مي‌شود؟