وضعيت خودپرداز، پوز و كارت بانكي تا انتهاي سال 85


     وضعيت بانك‌ها با توجه به برنامه‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي و تبيين اهداف هر سال و پي‌گيري‌هاي معاونت بانك و بيمه آن آقاي پورمحمدي رو به بهبود است. ابتدا كار به جايي رسيده بود كه عده‌اي فكر مي‌كردند براي توليد كار ممكن است خودپرداز انساني 24 ساعتي در دستور كار بانك‌ها قرار گيرد. دستگاه پوز هم از اجناس لوكس به حساب مي‌آمد. با اين تفاسير رسيدن به حدود 24 ميليون كارت، 7645 خودپرداز و 170 هزار پوز در انتهاي سال 86 مقداري مناسب است.

     اين مقادير در حال رشد است و حدود 2600 خودپرداز در حال فعال سازي و 2263 خودپرداز ديگر در مرحله خريد قرار دارند. براي پوز نمي‌توان آينده دقيقي پيش بيني كرد اما رشد آنرا مي‌توان با سال 85 مقايسه نمود و براي سال 86 به نصب حدود 170 هزار پوز ديگر اميدوار بود. فهرست بانك‌هاي داراي خودپرداز به ترتيب تعداد بهره برداري شده در جدول زير است:
 

وضعيت تا آخر اسفند 85
  نام بانك خودپرداز پوز
بهره برداري
شده
در مرحله
فعال سازي
در مرحله
خريد
پوز فروشگاهي كارت
مغناطيسي+هوشمند
1 صادرات 1474 32 500 18150 4000000
2 ملت 1195 19 7 8400 1400000
3 سپه 1100 130 0 23 4000000
4 ملي 1076 1412 500 421 4897000
5 كشاورزي 729 426 0 10600 2234000
6 تجارت 731 269 600 200 2474000
7 رفاه 511 5 0 76 81000
8 اقتصاد نوين 184 20 300 42000 881000
9 مسكن 122 250 250 16 213000
10 سامان 106 12 0 28369 206000
11 پارسيان 98 2 50 59000 2642000
12 پست بانك 55 0 6 0 19000
13 پاسارگاد 54 6 35 475 41000
14 صنعت‌و‌معدن 41 0 0 2200 15000
15 كارآفرين 22 10 0 0 29000
16 سرمايه 17 3 0 0 210
17 توسعه صادرات 13 0 15 140 13000
  جمع 7645 2599 2263 000 170 000 500 23

     اما اگر مجموع سه مرحله خودپرداز را ملاك قرار دهيم، بانك ملي اول، صادرات دوم و تجارت سوم خواهند شد. تعداد نهايي بانك ملي به 3000 دستگاه و بانك صادرات به 2000 و تجارت به 1600 دستگاه خواهند رسيد. سه بانك اول به شرح زير خواهند شد:

وضعيت نهايي با مجموع سه مرحله تا آخر اسفند 85
  نام بانك خودپرداز پوز
بهره برداري
شده
در مرحله
فعال سازي
در مرحله
خريد
مجموع سه مرحله
تا آخر اسفند 85
پوز فروشگاهي كارت
مغناطيسي+هوشمند
1 ملي 1076 1412 500 3000 421 4897000
2 صادرات 1474 32 500 2000 18150 4000000
3 تجارت 731 269 600 1600 200 2474000
  جمع 7645 2599 2263 6600 000 170 000 500 23

بعضي از ارقام براي راحتي گرد شده‌اند.

     خريدهاي گذشته و حال، تنوعي در سازندگان محصول ايجاد كرده است به نحوي كه شركت ايران نارا به مديريت آقاي حسيني توانسته حدود 900 خودپرداز از مارك بنكيت BANQIT بفروشد و از قرار معلوم شركت ان.سي.آر هم ايران را تحريم كرده و شركت ايران ارقام نمي‌تواند آنرا عرضه كند. بايد ببينيم كه اين بلا برسرِ شركت خدمات هم مي‌آيد يا خير. خدا كند كه چنين نشود وگرنه با توجه به توليد ناكافي خودپرداز در ايران، مجبور مي‌شويم از چين و هند و شايد هم از افغانستان وارد كنيم. البته اگر شركت‌هاي ايراني مانند هاتف، خدمات انفورماتيك، ايران ارقام، ايران نارا و ديگران شروع به زمينه سازي براي توليد انبوه نمايند، شايد مشكلي نداشته باشيم. اما خدا نياورد روزي را كه مجبور باشيم محصولات رده آخر دنيا را با قيمت گزاف استفاده كنيم.