ده بانك و شركت برتر در زمينه‌هاي استفاده از كارت


     چندين مقوله در زمينه استفاده از كارت وجود دارد كه مي‌توان بانك‌ها و شركت‌ها را با آن محك زد و برترين‌ها را مرتب نمود. مهمترين موارد عبارتند از:

1- اقساط كارت‌هاي اعتباري
2-  تعداد كل حساب‌ها
3- تعداد حساب‌هاي فعال
4- بيشترين تعداد كارت اعتباري
5- بيشترين ميزان فروش يا مصرف
6- بيشترين تعداد تراكنش
7- بيشترين ميزان خريد
8- بيشترين ميزان برداشت پول از خودپرداز

     در اين مقاله چند نمونه از برترين‌هاي موارد مهم در آمريكا را معرفي خواهيم كرد. اقساط ذكر شده مربوط به چهار شركت ويزا، مستركارد، امريكن اكسپرس و ديسكاور است كه در مجموع به 785 ميليارد دلار رسيد و كمي بيش از سال قبل بود. پنج صادر كننده عمده كارت كه از مارك‌هاي پنج گانه فوق استفاده مي‌كردند حدود 550 ميليارد دلار را سهم خود كردند كه 70 درصد از كل را شامل مي‌شد. ده صادر كننده برتر حدود 683 ميليارد دلار را سهم خود كردند كه 87 درصد از كل را شامل مي‌شد.

برترين صادر كنندگان كارت‌هاي همه منظوره
به ترتيب اقساط باقي مانده سال 2006
اولويت نام بانك يا شركت مبلغ كل اقساط باقي مانده
ميليارد دلار
1 بَنك آو امريكا 152
2 جي.پي مورگان چيس 148
3 سيتي گروپ 110
4 امريكن اكسپرس 83
5 كپيتال وان 60
6 ديسكاور 46
7 اچ.اس.بي.سي 28
8 واشنگتن ميوچل 24
9 ولز فارگو 21
10 يو.اس بنك كورپ 13
- مجموع 683

     تعداد كل حساب‌ها نيز عامل مهمي در شناسايي قدرت و توان صادر كننده كارت است. اما نبايد فراموش كرد كه بازار يابي اگر غلط باشد، تعداد حساب‌هاي راكد زياد مي‌شود و تعداد حساب‌هاي فعال كم مي‌شود.

برترين صادر كنندگان كارت‌هاي همه منظوره
به ترتيب تعداد كل حساب در سال 2006
اولويت نام بانك يا شركت تعداد كل حساب
ميليون عدد
1 جي.پي مورگان چيس 80
2 بَنك آو امريكا 76
3 سيتي گروپ 72
4 ديسكاور 43
5 كپيتال وان 42
6 امريكن اكسپرس 32
7 اچ.اس.بي.سي 31
8 تارگت 18
9 ولز فارگو 12
10 واشنگتن ميوچل 11

     تعداد حساب‌هاي فعال محك بهتري نسبت به تعداد كل حساب‌ها است. مهمترين ضررهاي زياد شدن تعداد حساب‌هاي غير فعال، سربارِ ايجاد و نگهداري حساب آنها در زمينه‌هاي فني، اداري و عملياتي و هزينه سوخت شده بازاريابي آنها است.

برترين صادر كنندگان كارت‌هاي همه منظوره
به ترتيب تعداد حساب فعال در سال 2006
اولويت نام بانك يا شركت تعداد حساب‌هاي فعال
ميليون عدد
1 سيتي گروپ 49
2 جي.پي.مورگان چيس 47
3 بنك آو امريكا 33
4 كپيتال وان 26
5 امريكن اكسپرس 26
6 ديسكاور 18
7 اچ.اس.بي.سي 16
8 واشنگتن ميوچل 10
9 ولز فارگو 5
10 تارگت 4

     براي مقايسه، تعداد كل حساب‌ها را در كنار حساب‌هاي فعال ذكر مي‌كنيم. به مواردي كه فاصله بسيار و كم دارند توجه نماييد. حتما علت مهمي دارد.

برترين صادر كنندگان كارت‌هاي همه منظوره
به ترتيب تعداد حساب فعال(2) در سال 2006
اولويت نام بانك يا شركت تعداد حساب‌هاي فعال
ميليون عدد
تعداد كل حساب‌ها
ميليون عدد
1 سيتي گروپ 49 72
2 جي.پي.مورگان چيس 47 80
3 بنك آو امريكا 33 76
4 كپيتال وان 26 42
5 امريكن اكسپرس 26 32
6 ديسكاور 18 42
7 اچ.اس.بي.سي 16 32
8 واشنگتن ميوچل 10 11
9 ولز فارگو 5 12
10 تارگت 4 18

      تعداد كارت‌هاي اعتباري نيز از جايگاه خاص خود برخوردار است. با توجه به سود بالاي اين نوع كارت‌ها و فرهنگ جامعه در پذيرش آن، بايد به نوعي ديگر روي آن حساب كرد. سربارِ ايجاد و نگهداري اين نوع كارت و حساب در زمينه‌هاي فني، اداري، بيمه، عملياتي، هزينه سوخت شده و بازاريابي آنها بسيار متفاوت با كارت نقدي است.

برترين صادر كنندگان كارت‌هاي اعتباري همه منظوره
به ترتيب تعداد كارتهاي اعتباري در سال 2006
اولويت نام بانك يا شركت تعداد كارت‌هاي اعتباري
ميليون عدد
1 بنك آو امريكا 121
2 سيتي گروپ 109
3 جي.پي.مورگان چيس 102
4 كپيتال وان 57
5 ديسكاور 53
6 امريكن اكسپرس 43
7 اچ.اس.بي.سي 39
8 تارگت 18
9 ولز فارگو 14
10 واشنگتن ميوچل 13

      تعداد كارت هر قدر كه باشد چندان مهم نيست، ميزان فروش مهمتر است. ميزان فروش نيز هر قدر كه باشد چندان مهم نيست، ميزان سود مهمتر است.‌ جدول زير ميزان فروش را نشان مي‌دهد.

برترين صادر كنندگان كارت‌هاي همه منظوره
به ترتيب مبلغ فروش در سال 2006
اولويت نام بانك يا شركت مبلغ فروش
ميليارد دلار
1 امريكن اكسپرس 399
2 جي.پي.مورگان چيس 294
3 بنك آو امريكا 254
4 سيتي گروپ 213
5 كپيتال وان 102
6 ديسكاور 87
7 يو.اس بنك‌كورپ 60
8 اچ.اس.بي.سي 38
9 ولز فارگو 29
10 يو.اس.اي.اي سِي‌وينز 22

      تعداد تراكنش‌هاي خريد نيز با توجه يه كارمزد ثابت و نشان دادن ميزان فعاليت يك نوع كارت براي مديران تحليل‌گر از اهميت بالايي برخوردار است.

برترين صادر كنندگان كارت‌هاي همه منظوره
به ترتيب تعداد تراكنش خريد در سال 2006
اولويت نام بانك يا شركت تعداد تراكنش خريد
ميليون عدد
1 امريكن اكسپرس 3600
2 جي.پي.مورگان چيس 3270
3 بنك آو امريكا 2760
4 سيتي گروپ 2370
5 ديسكاور 1220
6 كپيتال وان 1140
7 يو.اس بنك‌كورپ 510
8 اچ.اس.بي.سي 420
9 ولز فارگو 320
10 يو.اس.اي.اي سِي‌وينز 280