آماري از ارتباط زميني بانك‌ها


     اگر چه تامين ارتباطات زميني حتي از نوع بسيار پر سرعت آن مانند فيبر نوري تا درب منزل براي خارجي‌ها خيلي ارزان است، اما براي شركت مخابرات ايران مانند قورت دادن قلوه سنگ است. اگر اپراتور دومي در اين زمينه وجود داشت، حتما وضع بهتر از اين بود كه الان مي‌باشد. اگر ارتباط ماهواره‌اي بومي شود يا رشد فن‌آوري به همين منوال پيش برود، قيمت ارتباط در 5 سال آينده آنقدر ارزان مي‌شود كه شايد شركت مخابرات از نان خوردن باز بماند. مثال بارز آن بلايي بود كه ارتباط صوتي از طريق اينترنت بر سر مخابرات آورد.

     با خصوصي شدن بانك‌ها دست آنها براي استفاده از امكانات بازتر شده و براي زنده ماندن و رقابت بايد هزينه‌ها را كم كنند و بر كيفيت و كميت محصول و كالاي عرضه شده بيافزايند. اكنون نوبت شركت‌هاي تامين ارتباط است كه بايد به ميدان بيايند.

     تاكنون حدود نيمي از شعب بانك‌ها به ارتباط زميني مجهز شده‌اند. جدول زير به ترتيب تعداد مكان‌هاي داير شده است:

آمار ارتباط زميني بانك‌ها
به ترتيب تعداد مكان‌هاي داير شده

ترتيب نام بانك تعداد مكان‌هاي
داير شده
تعداد مكان‌هاي
درخواست شده
درصد داير شده
از كل درخواست
سهم داير شده
از كل داير شده
1 ملت 1942 2523 97 / 76 64 / 24
2 سپه 1458 1686 48 / 86 50 / 18
3 تجارت 1126 2101 59 / 53 29 / 14
4 رفاه 1115 1239 99 / 89 15 / 14
5 مسكن 819 969 52 / 84 39 / 10
6 صادرات 522 2933 80 / 17 62 / 6
7 پست بانك 285 443 33 / 64 62 / 3
8 كشاورزي 211 932 64 / 22 68 / 2
9 ملي 102 2935 48 / 3 29 / 1
10 پارسيان 61 113 98 / 53 77 / 0
11 سامان 54 123 90 / 43 69 / 0
12 توسعه صادرات 48 63 19 / 76 61 / 0
13 پاسارگاد 47 68 12 / 69 60 / 0
14 صنعت و معدن 39 53 58 / 73 49 / 0
15 كارآفرين 31 65 69 / 47 39 / 0
16 اقتصاد نوين 21 67 34 / 31 27 / 0
17 سرمايه 0 1 00 / 0 00 / 0
- جمع 7881 16314 31 / 48 00 / 100

     اگر تعداد داير شده را در نظر بگيريم، بانك ملت با فاصله زيادي اول است. و اگر درصد داير شده از كل درخواست شده را در نظر بگيريم بانك رفاه اول است. البته از نظر كارايي، درصد داير شده از كل درخواست شده بهترين محك است. به عنوان مثال بانك رفاه حدود 90 درصد و بانك سپه حدود 87 درصد و بانك مسكن حدود 85 درصد از ارتباطات مورد نظر خود را دريافت كرده‌اند ولي بانك صادرات حدود 18 درصد و بانك ملي كمتر از 4 درصد دريافت كرده‌اند. البته بعضي بانك‌ها ظاهرا داراي سيستمي هستند كه چندان سازگار با فن‌آوري جديد و زميني نيست يا براي كساني صرف نمي‌كند كه آنان را به محيط جديد كوچ دهند. چند بانك بزرگ اول به ترتيب درصد داير شده از كل درخواست شده آن بانك به قرار زير هستند:

آمار ارتباط زميني چند بانك‌ بزرگ اول
به ترتيب درصد داير شده از كل درخواست آن بانك

ترتيب نام بانك تعداد مكان‌هاي
داير شده
تعداد مكان‌هاي
درخواست شده
درصد داير شده
از كل درخواست
سهم داير شده
از كل داير شده
1 رفاه 1115 1239 99 / 89 15 / 14
2 سپه 1458 1686 48 / 86 50 / 18
3 مسكن 819 969 52 / 84 39 / 10
4 ملت 1942 2523 97 / 76 64 / 24
5 تجارت 1126 2101 59 / 53 29 / 14
7 كشاورزي 211 932 64 / 22 68 / 2
6 صادرات 522 2933 80 / 17 62 / 6
8 ملي 102 2935 48 / 3 29 / 1