درآمد شركت‌هاي كارت-بانك خارجي


     در سال 2005 شركت امريكن اكسپرس با 24 ميليارد دلار درآمد عملياتي بالاتر از بقيه شركت‌ها قرار گرفت. شركت ديسكاور با فاصله بسيار و با 5 / 3 ميليارد دلار در جايگاه دوم و شركت مستركارت با 3 ميليارد دلار در جايگاه سوم ايستادند. مجموع درآمد شركت‌هاي مستركارت، ويزا، جي.سي.بي، ديسكاور و داينرزكلاب از شركت امريكن اكسپرس كمتر بود. تمام اين چند شركت حدود 37 ميليارد دلار در سال گذشته ميلادي درآمد داشتند. امريكن اكسپرس 66 درصد از اين درآمد را نصيب خود نمود.

     ويزا و مستركارت رابطه مستقيم با فروشندگان و مشتريان ندارند. درآمد آنها ناشي از خدماتي است كه به موسسات مالي وابسته و عضو ارايه مي‌نمايند. درآمد آنان از كارمزد خدمات، كارمزد تبديل ارز، پردازش تراكنش‌ها و توسعه نرم افزارها و استانداردهاي لازم است. ويزا و مستركارت روي هم 5 / 7 ميليارد دلار كسب كردند كه 20 درصد از كل صنعت را در بر داشت.

     امريكن اكسپرس درآمد خود را از صدور كارت، پذيرش تراكنش فروشندگان بطور مستقيم و مديريت 99 همكار تجاري صادر كننده كارت در 109 كشور جهان بدست مي‌آورد. موارد ديگر از جمله كارمزد تراكنش، سود دريافتي از خريدها، سود دريافت پول نقد، هزينه صدور كارت، هزينه نگهداري كارت و حساب، كارمزد مصرف در سفرهاي خارجي و غيره درآمد شركت را تشكيل مي‌دهند. جي.سي.بي نيز درآمد خود را مانند امريكن اكسپرس بدست مي‌آورد. همكاران او در 20 كشور جهان گسترده هستند.

درآمد شركت‌هاي كارت-بانك خارجي
 در سال 2005

رديف شركت درآمد
(ميليارد دلار)
1 امريكن اكسپرس 24
2 ديسكاور 5 / 3
3 مستركارت 3
4 ويزا (آمريكا) 7 / 2
5 جي.سي.بي 3 / 1
6 ويزا (بين المللي) 2 / 1
7 ويزا (اروپا) 7 / 0
8 داينرز كلاب 3 / 0
9 ويزا (كانادا) 1 / 0
- مجموع 37

 

ويزا از 4 شركت مستقل آمريكايي، اروپايي، كانادا و بين‌المللي (شامل آسيا، آمريكاي لاتين و خاور ميانه) تشكيل مي‌شود. مي‌دانيم كه ميزان سودآوري خالص شركت‌ها به بزرگي آنها ارتباط مستقيم و لازم ندارد. شركتي مي‌تواند كوچك باشد اما درآمد زيادي كسب نمايد. هميشه اين نسبت‌ها هستند كه حرف اصلي را مي‌زنند نه قدر مطلق‌ها.