آمار عملكرد كارت‌هاي اعتباري و نقدي آمريكايي


     ميزان خريد و دريافت نقدي كارت‌هاي ويزا، مستركارت، امريكن اكسپرس و ديسكاور در 9 ماه اول سال 2005 مبلغ 1938 ميليارد دلار در آمريكا شد كه 12 درصد بيشتر از دوره مشابه سال قبل است. ميزان خريد 80 درصد كل مصرف بود. اگر چه شركت‌هاي ديگر رشد بيشتري را نشان مي‌دادند، اما ويزا به علت قدرت كارت نقدي خويش از سهم بازار خود دست نكشيد. آمار نشان مي‌دهد كه 253 ميليون كارت نقدي بيش از 582 ميليون كارت اعتباري تراكنش خريد انجام دادند. به عبارت ديگر كارت‌هاي نقدي 10110 ميليون تراكنش در برابر 9720 ميليون تراكنش كارت‌هاي اعتباري انجام دادند در حالي كه تعداد آنها كمتر از نصف كارت‌هاي اعتباري بود.

     ميزان بدهي كارت‌هاي اعتباري و مبلغ خالص سوخت شده مقادير قابل توجهي هستند. سهم بازار هر يك از كارت‌ها در جدول 1 آمده است. آمار مجموع كارت‌هاي اعتباري و نقدي ويزا و مستركارت در جدول 2 آمده است.

كارت‌هاي عمومي آمريكايي و سهم بازار هر يك
در 12 ماه گذشته از ماه 9 سال 2005
رتبه نام شركت درصد
1 ويزا 52
2 مستركارت 28
3 امريكن اكسپرس 16
4 ديسكاور 4

 

مجموع كارت‌هاي ويزا و مستركارت در 12 ماه گذشته از ماه 9 سال 2005
عنوان ميزان
كارت‌هاي اعتباري
كارت (ميليون) 582
حساب (ميليون) 452
تراكنش خريد (ميليون)
تراكنش دريافت پول (ميليون)
كل تراكنش (ميليون)
9717
143
9860

ميزان خريد (ميليارد دلار)
ميزان دريافت پول (ميليارد دلار)
كل مبلغ مصرفي (ميليارد دلار)

835
169
1004

بدهي مصرف كننده (ميليارد دلار)

593

سوخت شده خالص (ميليارد دلار)

26
كارت هاي نقدي
كارت (ميليون) 253
حساب (ميليون) 201
تراكنش خريد (ميليون)
تراكنش دريافت پول (ميليون)
تراكنش مجموع (ميليون)
10111
2108
12219
ميزان خريد (ميليارد دلار)
ميزان دريافت پول (ميليارد دلار)
مجموع مصرف (ميليارد دلار)
406
198
605

مجموع كارت هاي اعتباري و نقدي

كارت (ميليون) 835
حساب (ميليون) 653
تراكنش خريد (ميليون)
تراكنش دريافت پول (ميليون)
مجموع تراكنش‌ها (ميليون)
19828
2251
22079
ميزان خريد (ميليارد دلار)
ميزان دريافت پول (ميليارد دلار)
مجموع مصرف (ميليارد دلار)
1242
367
1609