آمار خدمات نوين شبكه بانكي


آمار خدمات نوين شبكه بانكي كشور در مهر ماه 1384 حاكي از پيشرفت خوبي است. بانك ملي از لحاظ تعداد كارت و خودپرداز، و بانك سپه از لحاظ تعداد پايانه شعب، اول مي‌باشند.

آمار خدمات نوين مهر ماه 1384
شبكه بانكي كشور

رديف نام بانك تعداد كارت خودپرداز پايانه فروش پايانه شعب
1 اقتصاد نوين 5037 20 0 0
2 پارسيان 726408 0 31861 240
3 پست بانك 4831 50 3 281
4 تجارت 1327605 611 20 902
5 توسعه صادرات 10048 13 148 28
6 رفاه 6929 102 0 10
7 سامان 77384 40 6172 0
8 سپه 2172646 567 25 3181
9 صادرات 2054767 577 592 1599
10 صنعت و معدن 7210 34 1 2
11 كارآفرين 6950 18 0 0
12 كشاورزي 1046901 487 2400 311
13 مسكن 1766 26 0 193
14 ملت 251318 563 100 1539
15 ملي 2963238 664 1300 1231

جمع

10663038 3772 42622 9517