رشد و نزول تعداد كارت‌هاي هر خانواده


     در 5 سال گذشته، تعداد كارت‌هاي اعتباري غربي در هر خانواده سير نزولي داشته و در همان حال كارت‌هاي نقدي يا دبيت سير صعودي داشته‌اند. اين گرايش در 5 سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. قسمت عمده سير نزولي كارت‌هاي اعتباري ناشي از صدور كارت‌هاي بنزين و خريد است كه واگذار به بخش خصوصي شده و باعث كم شدن كارت‌هاي غير فعال گرديده.

     تعداد تراكنش‌هاي خريد كارت‌هاي اعتباري در 5 سال گذشته 24 درصد رشد داشته و 27 درصد ديگر هم در 5 سال آينده رشد خواهد كرد. اما تعداد تراكنش‌هاي كارت‌هاي نقدي هر خانواده در 5 سال گذشته 187 درصد رشد داشته و در 5 سال ديگر هم 70 درصد رشد خواهد كرد. در سال 2004 تعداد تراكنش‌هاي خريد هر خانواده توسط كارت نقدي بيش از تعداد تراكنش‌هاي كارت اعتباري بود.

     مبلغ خريد هر كارت اعتباري در هر خانواده از سال 1999 به ميزان 37 درصد رشد كرده و در 5 سال آينده نيز 42 درصد رشد خواهد كرد. مبلغ خريد هر كارت  نقدي در هر خانواده از سال 1999 به ميزان 195 درصد رشد كرده و در 5 سال آينده نيز 85 درصد رشد خواهدكرد. اما به دليل پايين بودن مبلغ تراكنش هر خانواده در كارت نقدي (37 دلار در 2004) در مقابل كارت اعتباري (84 دلار در 2004)، سهم كارت اعتباري از كل مبلغ خريد بالغ بر 69 درصد گرديد.

     رشد بدهي كل نظام كارت اعتباري در هر خانواده از ميزان 22 درصد كه در سال هاي 1999 تا 2004 حاصل شده؛ به ميزان 14 درصد بين سال هاي 2004 تا 2009 نزول خواهد كرد.

آمار مصرف سالانه كارت اعتباري و نقدي در هر خانواده آمريكايي

عنوان 1999 2004 2009
خانواده (ميليون) 104 112 118
تعداد كارت اعتباري 44 / 13 70 / 12 43 / 12
تعداد كارت نقدي 19 / 2 48 / 2 60 / 2
تراكنش خريد كارت اعتباري 138 171 217
تراكنش خريد كارت نقدي 61 176 299
مبلغ خريد كارت اعتباري (دلار) 10482 14396 20460
مبلغ خريد كارت نقدي (دلار) 2208 6513 12057
بدهي كارت اعتباري (دلار) 5874 7155 8132

 

آمار مصرف سالانه كارت اعتباري و نقدي در هر حساب در آمريكا

عنوان 1999 2004 2009
مبلغ خريد كارت اعتباري (دلار) 1215 1689 2403
مبلغ خريد كارت نقدي (دلار) 871 2007 3563
ميانگين تراكنش خريد كارت اعتباري 16 20 26
ميانگين تراكنش خريد كارت نقدي 24 54 88