نگاهي به مستركارت (Mastercard)


شركت مستركارت مجموعه‌اي از كارت‌هاي اعتباري، نقدي و اختصاصي را مديريت مي‌كند و به صورت بين‌المللي به موسسات بسياري در بيش از 210 كشور يا منطقه مستقل، خدمات مالي و فني ارايه مي‌نمايد و داراي 37 دفتر مستقل در دنيا با 4000 كارمند است. تبليغات شركت به 42 زبان در 105 كشور انجام مي‌گردد. شروع اوليه مستركارت به سال 1944 ميلادي برميگردد كه چند بانك آمريكايي برگه‌هايي صادر كردندكه مانند پول در فروشگاه‌هاي محلي پذيرفته مي‌شد. در 1951 بانك ملي فرانكلين در نيويورك، اولين كارت اعتباري واقعي را صادر كرد. در سالهاي بعد گروه‌ها و اجتماعات ديگري شكل گرفت كه در 1966 يكي از اين مجموعه‌ها شركت "انجمن كارت بين بانكي" را بنياد نهاد كه بعد در سال 1979 به شركت "مستركارت" تغيير نام يافت.

     مستركارت اين كارها را انجام نمي‌دهد: صدور كارت، تعيين هزينه نگهداري سالانه كارت، تعيين درصد نرخ نگهداري سالانه، ترغيب و تشويق فروشندگان براي پذيرش كارت و تعيين درصد كارمزد دريافتي از فروشنده. در عوض مديريت مشتريان و فروشندگان و روابط آنها را بر عهده مي‌گيرد. شركت در سال 2002 از يك شركت غير انتفاعي به سهامي خاص تبديل شد و در حال حاضر شروع به فروش مقداري از سهام خود كرده است. ارزش شركت در حال حاضر حدود 5 ميليارد دلار قيمت گذاري شده است. وضعيت آماري شركت در جدول 1 آمده است:

جدول 1 - آمار شركت مستر كارت در نيمه اول 2005

در آمد (ميليون دلار) 1430
سود خالص (ميليون دلار) 214
تعداد كارت در گردش در دنيا (ميليون) 716
تعداد تراكنش خريد در دنيا (ميليون) 7850
مقدار جابجايي پول در دنيا (ميليارد دلار) 790
تعداد دستگاه‌هاي پذيرنده در دنيا(ميليون) 23
موسسات عضو 25000
تعداد كارمندان در دنيا 4000
سهم آمريكا از مقدار جابجايي پول در دنيا (درصد) 46
سهم آمريكا از تعداد كل كارت در دنيا(درصد) 49
سهم آمريكا از تعداد تراكنش كل خريد در دنيا (درصد) 51
سهم آمريكا از تعداد دستگاه‌هاي پذيرنده در دنيا(ميليون) 25

قابل توجه است كه 25 درصد از تمام دستگاه‌هاي پذيرنده در آمريكا است اما ميزان خريد آنها حدود 50 درصد و تعداد كارتها نيز حدود 50 درصد است. نكته ديگر، تعداد كارمندان اندك شركت در دنيا است كه بيشتر به نگهداري و مديريت شبكه مشتريان، فروشگاه ها و تجهيزات مشغول هستند.