پيش بيني مصرف كارت اعتباري و نقدي


     در پايان سال 2004 حدود 7 / 1 ميليارد كارت بانكي از تمام انواع اعتباري، نقدي، ويژه و پيش پرداخت در آمريكا در جريان بود. تعداد كارت‌هاي اعتباري حدود 42 / 1 ميليارد و نقدي حدود 267 ميليون عدد بود. اين كارت‌ها 2342 ميليارد تراكنش براي خريد در همين سال ايجاد كردند. كارت‌هاي اعتباري 1612 ميليارد دلار در تمام زمينه‌هايي كه مي‌توان خريد نمود، مصرف كردند و كارت‌هاي نقدي هم در تمام زمينه‌هايي كه مي‌توان خريد نمود، 729 ميليارد دلار مصرف كردند. كارت اعتباري حدود 70 درصد از سهم خريد از فروشندگان را به خود اختصاص داد.

     در 5 سال آينده پيش بيني مي‌شود كه در هر سال بطور ميانگين بيش از يك درصد از حجم خريد كارت‌هاي اعتباري كسر و به حجم خريد كارت نقدي (دبيت و پيش پرداخت) اضافه شود. ميانگين خريد يك تراكنش كارت اعتباري در سال قبل حدود 84 دلار و كارت نقدي حدود 37 دلار بود. اگر اين موضوع را از نظر رفتار شناسي بررسي كنيم، خريدهاي كارت نقدي را متعادل‌تر از كارت اعتباري مي‌يابيم. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه با كارت نقدي به اندازه نياز خريد مي‌شود و با كارت اعتباري كمي دست و دل بازي مشاهده مي‌شود.

     سهم بازار تراكنش كارت اعتباري در سال 2003 حدود 3 / 52 درصد و در سال 2004 حدود 3 / 49 بود كه تقليل چشم‌گيري ملاحظه مي‌شود. در سال 2009 پيش بيني مي‌شود كه كارت اعتباري حدود 1 / 42 درصد از تراكنش خريد و كارت نقدي حدود 9 / 57 درصد را دارا باشند. در جدول 1 پيش بيني رشد و كاهش مصرف كارت بانكي آمده است.

جدول 1 - پيش بيني مصرف كارت بانكي تا سال 2009
سال مبلغ خريد (ميليارد دلار) تراكنش خريد (ميليارد عدد)
اعتباري نقدي اعتباري نقدي
2009 2420 1426 70 / 25 39 / 35
2008 2237 1273 25 / 24 24 / 32
2007 2056 1129 87 / 22 03 / 29
2006 1901 1003 68 / 21 09 / 26
2005 1747 872 37 / 20 06 / 23
2004 1612 729 14 / 19 70 / 19
2003 1450 588 82 / 17 22 / 16
2002 1372 481 18 / 17 46 / 13
2001 1298 388 79 / 16 80 / 10
2000 1241 311 90 / 15 29 / 8