ساعات حضور در سال 1384 بر اساس قانون وزارت کار
44 ساعت کار در هفته بدون نهار و نماز
 

برای مديريت بهتر منابع انسانی لازم است بدانيم که يک کارمند معمولی چند ساعت در محل کار حاضر ميشود، چند ساعت کار مفيد انجام ميدهد، چه ميزان هدر ميرود و بهره‌وری او برای کارفرما چقدر است؟ مديران پروژه و افرادی که ميزان نفر ساعت پروژه‌ها و پيشنهادها را محاسبه مينمايند، به اين قبيل اطلاعات نياز مبرم دارند. در اين مقاله نمونه‌ای از اين اطلاعات ارايه شده است. البته موارد بسياری نيز ميتواند به اطلاعات ارايه شده اضافه گردد. لطفا نظرات خود را به آدرس info@raherast.org ارسال فرماييد تا در ماههای آينده اعمال گردد.

ابتدا تعداد روزهای هر ماه که در سال 1384 کاری هستند را ذکر مينماييم. (روزهای پنج شنبه و تعطيل کم شده‌اند):

فروردين        18     ارديبهشت        20         خرداد      21
تير               20      مرداد             23        شهريور     21
مهر              21      آبان             21        آذر          21
دی              19       بهمن           20         اسفند       20

جمع بندي:

روزهای کاری تمام سال(بدون احتساب مرخصی) = 245 روز و 671% از تمام سال (365 روز)
روزهای کاری متوسط در ماه (بدون احتساب مرخصی) = 42 / 20
روزهای کاری تمام سال (با احتساب 27 روز مرخصی) = 218 روز و 60% از تمام سال (365 روز)
روزهای کاری متوسط در ماه (با احتساب مرخصی) = 16 / 18

روزهای کاری يک ماه براساس قانون وزارت کار و بدون احتساب تعطيلی: ساعت در ماه 194 = 9 * 2 + 4 * 44
روزهای کاری يک ماه براساس روزهای متوسط و با احتساب تعطيلی: ساعت در ماه 180 = 8 / 8 * 42 / 20
روزهای تعطيل در سال که در 5 شنبه و جمعه نباشند : حدود 16 روز در سال (لحاظ شده در بالا)
روزهای مرخصی استحقاقی: 24 روز در سال و 2 روز در ماه (کارگری)
روزهای مرخصی استعلاجی: (متوسط مصرف ) 3 روز در سال

اگر نهار و نماز را نيم ساعت فرض نماييم: ساعت در ماه 21 / 10 = 5 / . * 42 / 20
(البته در قانون وزارت کار، وقت نهار و نماز وجود ندارد و اگر شرکتی رعايت ميکند، به ميل خويش است)

با كم كردن مرخصي استحقاقي و استعلاجي، متوسط ساعت حضور در ماه بدون نهار و نماز ميشود 160 ساعت:
160 = 25 / 20 – 180 = 12 / (9 * 3) – (9 * 2) - 180

و با متوسط ساعت حضور در ماه با وقت نهار و نماز نيم ساعته ميشود 150 ساعت:
150 = 21 / 30 – 180 = 21 / 10 – 12 / (9 * 3) – (9 * 2) - 180

در اكثر محاسبات، تقريب بكار برده شده است. بر اساس 5 روز و 44 ساعت کار در هفته، هر روز 8 / 8 ساعت ميشود که در پاره‌ای از محاسبات 9 ساعت منظور شده. روزهای عزاداری دولتی ، جشنهای ملی و دولتی، ماه رمضان، نهار و نماز اگر يک ساعت شود، ساعت کار کارمندی، مرخصی سالانه کارمندی، تاخير مجاز، رفتن به تعاونی و فروشگاه در ساعت اداری، کار اداری شخصی در سازمان، سر زدن به بانک، تلفنهای متفرقه به/از فاميل و ... لحاظ نشده است. اگر موارد ذکر شده و نشده را نيز حساب نماييم، ميزان ساعات حضور و بهره‌وری بسيار کمتر ميشود.