تعداد خودپردازهاي ايران


تعداد خودپردازهاي نصب شده ايران تا پايان فروردين 1384 و خريدهاي آتي بانك‌ها در جدول 1 آمده است. با توجه به هدايت شدن بانك‌هاي ايران براي دو برابر كردن تعداد خودپردازهايشان تا پايان سال 1384 و هر چه بيشتر كردن تعداد پوزهاي پذيرنده كارت، توسط وزارت دارايي، وزارت بازرگاني و بانك مركزي، اميد مي‌رود كه حركت الكترونيكي و اينترنتي كردن امور مالي و بانكي با رضايت مردم از بانك‌ها و دولت همراه باشد.

نكته قابل توجه در سال 1384، سفارش خريد 1100 خودپرداز توسط بانك صادرات، 700 دستگاه توسط بانك ملت و 600 دستگاه ديگر توسط بانك كشاروزي است. با اين خريدها، بانك صادرات با 1650 دستگاه، در رديف اول و بانك ملت با 1271 دستگاه در رديف دوم و بانك كشاورزي با 909 دستگاه در رديف سوم از نظر تعداد قرار خواهند گرفت. دست اندركاران اين قبيل كارها مي‌دانند كه نصب 1100 دستگاه و برقراري ارتباط مطمئن براي آنها كاري بسيار طاقت فرسا است. ظاهرا آقاي حسيني هاشمي مدير عامل بانك صادرات، عزم خود را جزم كرده است كه عقب ماندگي بانك صادرات را به هر نحو كه شده جبران كند. البته اگر سرعت بانك‌هاي ديگر زيادتر نشود.

ديگر اينكه تقريبا مي‌توان گفت كه شركت ايران ارقام، برنده اكثر مناقصه‌هاي خودپرداز در ايران بوده است. البته تمام موارد را با رقابت شديد و كاملا اقتصادي برنده شده است به نحوي كه حتي قيمت ارايه شده آن از قيمت دستگاه‌هاي بي نام و نشان نيز پايين‌تر بوده است. با توجه به مديريت موفق، قيمت‌هاي پايين و نزديك به خريد و باور نكردني كه مديريت اخير شركت ارايه مي‌دهد و نيز شبكه گسترده تعميرات آن در سراسر ايران، موفقيت دراز مدتي براي شركت ايران ارقام پيش بيني مي‌شود.

حال اگر تعداد جمعيت ايران را 68 ميليون نفر فرض نماييم و دستگاه‌هاي فعال 2845 عدد باشد، حدود يك دستگاه به ازاي هر 24 هزار نفر داريم. در پايان نصب‌هاي ذكر شده، و با اندكي رشد در جمعيت، حدود يك دستگاه به ازاي هر 12 هزار نفر خواهيم داشت.

جدول 1 - تعداد خودپردازهاي ايران تا ارديبهشت 1384 و خريدهاي آتي بانك‌ها
رديف نام بانك تعداد شعب تعداد فعال درصد فعال تعداد موجود در دست خريد تعداد كل

تا پايان 84

درصد تا پايان 84
1 صادرات 3254 535 07 / 18 550 1100 1650 87 / 25
2 ملت 1946 530 90 / 17 571 700 1271 93 / 19
3 كشاورزي 1850 309 44 / 10 309 600 909 25 / 14
4 ملي 3134 571 28 / 19 800 0 800 54 / 12
5 سپه 1685 394 31 / 13 394 300 694 88 / 10
6 تجارت 2017 472 94 / 15 675 0 675 58 / 10
7 مسكن 899 0 0 120 0 120 88 / 01
8 رفاه 1127 0 0 100 0 100 57 / 01
9 پست بانك 900 50 69 / 01 50 0 50 78 / 00
10 صنعت و معدن 29 30 01 / 01 30 0 30 47 / 00
11 سامان 16 29 98 / 00 29 0 29 45 / 00
12 كار آفرين 18 14 47 / 00 17 0 17 27 / 00
13 اقتصاد نوين 6 14 47 / 00 20 0 20 31 / 00
14 توسعه صادرات 28 13 44 / 00 13 0 13 20 / 0
15 پارسيان 63 0 0 0 0 0 0
جمع 16972 2961 00 / 100 3678 2700 6378 00 / 100

بعضي از ارقام براي راحتي گرد شده‌اند. بنابراين ممكن است بعضي از جمع‌ها دقيق نباشند.