آمارهاي كارت اعتباري و نقدي


كارت‌هاي اعتباري و نقدي ويزا و مستركارت با 6 درصد رشد در سال پيش قسمت بزرگي از سهم بازار را به خود اختصاص دادند. ميزان خريد در سال2004 براي ويزا 7 / 51 درصد، مستر كارت 8 / 28 درصد، امريكن اكسپرس 1 / 16 درصد، ديسكاور 9 / 3 درصد و داينرزكلاب 5 / 0 درصد را تشكيل داد. آمار كارت‌هاي اعتباري ويزا به علاوه مستركارت به قرار زير است:

كارت‌هاي اعتباري در سال 2004

فروشندگان
   تعداد دستگاه
6 / 4 ميليون
7 / 5 ميليون
مشتري 5 / 118 ميليون
كارت
   به ازاي هر دارنده كارت
   به ازاي هر حساب
567 ميليون
78 / 4 عدد
31 / 1 عدد

حساب
   به ازاي هر دارنده كارت
  
فعال
     
درصد فعال

433 ميليون
65 / 3 عدد
3 / 235 ميليون
3 / 54 درصد
تراكنش
   به ازاي هر حساب فعال
   مبلغ ميانگين
  
خريد
     
درصد از كل
     مبلغ متوسط
  
دريافت پول
     
درصد از كل
     مبلغ متوسط
12573 ميليون
53 عدد
101 دلار
12380 ميليون دلار
5 / 98 درصد
84 دلار
8 / 192 ميليون دلار
5 / 1 درصد
1164 دلار
مبلغ كل
  
به ازاي هر دارنده كارت
   به ازاي هر حساب
   خريد
     
درصد از كل
   دريافت پول
     
درصد از كل
1269 ميليارد دلار
10780 دلار
5392 دلار
1044 ميليارد دلار
3 / 82 درصد
224 ميليارد دلار
7 / 17 درصد
پرداخت قسطي
  
درصد از كل
  
به ازاي هر دارنده كارت
   به ازاي هر حساب
597 ميليارد دلار
47 درصد
5034 دلار
2535 دلار
معوقه (عدم پرداخت بعد از سررسيد)
   درصد از پرداخت قسطي
  
درصد از كل
25 ميليارد دلار
19 / 4 درصد
97 / 1 درصد
ناخالص لاوصول
  
درصد از پرداخت قسطي
   درصد از كل
  
وصول مطالبات معوق
     
درصد از پرداخت قسطي
     
درصد از كل
65 / 39 ميليارد دلار
65 / 6 درصد
12 / 3 درصد
02 / 4 ميليارد دلار
67 / . درصد
14 / 10 درصد
خالص لاوصول
  
اعتباري/ غير از خلاف
    
درصد از پرداخت قسطي
     درصد از خالص لاوصول
  
خالص لاوصول از خلاف (سوخت شده)
     درصد از پرداخت قسطي
    
درصد از مبلغ كل
61 / 35 ميليارد دلار
98 / 34 ميليارد دلار
86 / 5 درصد
2 / 98 درصد
63 / 0 ميليارد دلار
11 / . درصد
05 / 0 درصد

سه اصطلاح عمده در اين جدول وجود دارد كه احتياج به توضيح دارند:
1- پرداخت قسطي، ترجمه 
Outstanding است كه منظور از آن وقتي است كه زمان پرداخت بدون سود يا جريمه يا هزينه اضافه غير از كارمزد، گذشته است كه حدود يك ماه مي‌شود. به عبارت ديگر، مشتري يك ماه وقت دارد كه پول خرج شده را بدون هزينه اضافه بپردازد.
2- معوقه، ترجمه
Delinquency است كه منظور از آن وقتي است كه 30 روز از موعد پرداخت (سرآمد) قسط گذشته باشد.
3- لاوصول، ترجمه
Charge Off است كه منظور از آن وقتي است كه حدود 180 روز از موعد پرداخت (سرآمد) قسط گذشته باشد. مبالغ آن معمولا به عنوان سوخت شده يا هزينه يا ضرر نوشته می‌شوند.

توجه: بعضي از مقادير ذكر شده بالا چندان قطعي نيستند. زيرا مقاديري را بيمه جبران مي‌كند و مقاديري را بخش وصول مطالبات  يا سازمان‌هايي كه براي وصول مطالبات سوخت شده اقدام مي‌كنند، جبران خواهند كرد.

فقط 5 / 1 درصد از كل تراكنش‌ها مربوط به دريافت پول مي‌شود و تراكنش‌هاي خريد 5 / 98 درصد را تشكيل مي‌دهند.
علاوه برآن 47 درصد از مبلغ كل را پرداخت قسطي تشكيل مي‌دهد كه بطور تقريبي مي‌توان گفت كه مردم نصف مصارف خود را قسطي مي‌پردازند. آمار كارت‌هاي نقدي ويزا به علاوه مستركارت به قرار زير است:

كارت‌هاي نقدي در سال 2004

كارت  229 ميليون

حساب
   فعال
     
درصد فعال

182 ميليون
2 / 93 عدد
3 / 51 درصد
تراكنش
   به ازاي هر حساب فعال
   مبلغ ميانگين
   خريد
    
درصد از كل
     مبلغ متوسط
   دريافت پول
     
درصد از كل
     مبلغ متوسط
14106 ميليون
151 عدد
49 دلار
11573 ميليون
82 درصد
40 دلار
2534 ميليون
18 درصد
92 دلار
مبلغ كل
   به ازاي هر دارنده كارت
 
   خريد
     
درصد از كل
   دريافت پول
     
درصد از كل
692 ميليارد دلار
7426 دلار
460 ميليارد دلار
4 / 66 درصد
233 ميليارد دلار
6 / 33 درصد

 

مجموع آمار كارت‌هاي اعتباري و نقدي ويزا به علاوه مستركارت به قرار زير است:

مجموع كارتهاي اعتباري و نقدي در سال 2004

كارت  796 ميليون

حساب
    فعال
     
درصد فعال

615 ميليون
329 عدد
5 / 53 درصد
تراكنش
   به ازاي هر حساب فعال
   مبلغ ميانگين
    خريد
     
درصد از كل
    مبلغ متوسط
   دريافت پول
     
درصد از كل
    مبلغ متوسط
26680 ميليون
81 عدد
74 دلار
23953 ميليون
8 / 89 درصد
63 دلار
2727 ميليون
2 / 10 درصد
168 دلار
مبلغ كل
   به ازاي هر دارنده كارت
 
   خريد
     
درصد از كل
    دريافت پول
     
درصد از كل
1961 ميليارد دلار
5969 دلار
1504 ميليارد دلار
7 / 76 درصد
457 ميليارد دلار
3 / 23 درصد

تعداد تراكنش‌هاي كارت‌هاي نقدي بيشتر از اعتباري است ولي از لحاظ مبلغ برعكس است. صادر كنندگان كارت 631 ميليون دلار به دليل خلاف در سال 2004 از دست دادند كه نسبت به سال 2003 كه 707 ميليون دلار بود مقداري كمتر است. مقدار خالص ضرر به دليل خلافكاري، 5 سنت به ازاي هر 100 دلار يا 5 ده هزارم است.