مرجع سوابق اعتباري دارندگان كارت


فرض كنيم كه شخصي يك كارت اعتباري از بانك كشاورزي، بانك پارسيان، ثمين كارت، بانك صادرات و ... دريافت كند و سقف متوسط هر يك از آنها بين 300 هزار تا يك ميليون تومان باشد. چون مي‌تواند از همه آنها استفاده كند، بطور متوسط مي‌تواند حدود 3 ميليون تومان وام بي‌دردسر بگيرد (اما با بهره زياد). اين حالت توسط اعطاي اعتبار در حساب جاري نيز تشديد مي‌گردد.
در حال حاضر يا بانك‌ها نمي‌دانند كه بانك ديگر چه مقدار اعتبار در اختيار صاحب كارت اعتباري قرار داده، يا استعلام تجميع شده آن، آنلاين و راحت نيست. لازم است كه بانك‌ها و موسسات اعتباري تمام اطلاعات و سوابق حساب‌ها و كارت‌هاي اعتباري خود را به اشتراك گذارند تا در اعطاي اعتبار جديد از اطلاعات آن استفاده نمايند. چه بسا شخصي در بانكي بد حساب باشد، ولي از بانك ديگر اقدام به دريافت اعتبار جديد بنمايد.
براي اين كار لازم است كه تمام سوابق از ده سال قبل ذخيره شده و بصورت آنلاين مورد استفاده بانك‌ها و سازمان‌هاي اعتباري قرار گيرد. ميتوان به ازاي هر استعلام اتمي (يك مورد و يك پاسخ كوتاه) مقدار ناچيزي بين 10 تا 30 ريال دريافت كرد تا خرج سامانه بر پا شده تامين گردد. لازم به ذكر است اطلاعات سامانه مذكور بسيار انبوه شده و به روز نگهداشتن آن تا حدي پيچيده بوده ونياز به تعامل و تغذيه مستمر و طاقت فرسايي از سازمانهاي اعتباري دارد.
شركتهايي در دنيا وجود دارند كه بر اساس اطلاعات ذكر شده، مقداري اطلاعات ديگر، هوش مصنوعي و تحليل‌هاي آماري، ميزان خلاف در هنگام مصرف كارت اعتباري را به صورت آني و آنلاين بيان مي‌كنند. براي اين بستر سازي خوب است كه بانك مركزي، سازمان رسمي يا غير رسمي ديگري كار را از اطلاعات كارت‌هاي اعتباري شروع نمايد.