عكس، اثر انگشت و امضا


شركت فرانسوي اوبرتور كه توليد كننده كارتهاي هوشمند است، به سفارش بزرگترين بانك كشور آفريقايي ايوري (Ivory Coast) با 17 ميليون نفر جمعيت، 500 هزار كارت هوشمند خواهد فروخت كه براي شناسايي عكس و اثر انگشت صاحب حساب در نظر گرفته شده است. در شعب بانك، اثر انگشت گرفته شده توسط يك خواننده بيومتريك، با اثر انگشت ثبت شده در كارت (مرجع) مقايسه و كنترل ميشود. اگر چه وجود عكس براي كنترل نيز مرجع خوبي ميباشد، اما قابل تقليد بوده و اطمينان بخشي آن كمتر از اثر انگشت است.
اين كار درباره امن سازي حساب‌هاي كوتاه مدت و قرض‌الحسنه متمركز بيشتر از ساير موارد صادق ميباشد. حتي وجود يك عكس كوچك سياه و سفيد كه حدود 1000 بايت به صورت فشرده است، براي شعبه‌هايي كه مبادرت به پرداخت وجوه قابل توجه از حساب سپرده كوتاه مدتي مي‌نمايند كه صاحب حساب در آن شعبه ديده نشده و حساب باز نكرده است، بسيار مفيد ميباشد. اكنون حداقل يكي از بانك‌هاي بزرگ در حال طراحي حساب سپرده كوتاه مدت و قرض‌الحسنه متمركز خود و در نظر گرفتن عكس و اثر انگشت در كنار ديگر مشخصات صاحب حساب مي‌باشد.

به طول 765 بايت به طول 813 بايت به طول 1380 بايت

به طول 951 بايت به طول 1340 بايت به طول 2202 بايت